Κινητικότητα Φοιτητών / Προσωπικού με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)


Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus +, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της και ειδικότερα στην εκπαίδευση.

Με βάση το Φ.Ε.Κ. Ν. 4452/15-02-2017 (άρθρο 13) ορίζονται οι κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Κινητικότητα για Φοιτητές με Αναπηρίες

Οι φοιτητές με αναπηρίες μπορούν να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση ώστε να μετακινηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

 • Η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 • Οι φοιτητές πρέπει να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που έχει θέσει το ίδρυμα για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS.
 • Οι εξερχόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του ιδρύματος. Απευθείας αιτήσεις των φοιτητών προς την ΕΜ δεν γίνονται δεκτές.
 • Η Εθνική Μονάδα με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, δέχεται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω αιτήσεις με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται από το οικείο γραφείο Erasmus.
 • Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους,  καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν επίσης λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους.
 • Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.

Κινητικότητα για Προσωπικό με Αναπηρίες

Το προσωπικό με αναπηρίες μπορεί να λάβει επιπλέον χρηματοδότηση ώστε να μετακινηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

 • Η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 • Το προσωπικό πρέπει να πληροί τα λοιπά κριτήρια που έχει θέσει το ίδρυμα για την επιλογή του.
 • Το προσωπικό πρέπει να υποβάλει αίτηση μέσω του ιδρύματος. Απευθείας αιτήσεις προς την ΕΜ δεν γίνονται δεκτές.
 • Η Εθνική Μονάδα με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, δέχεται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω αιτήσεις με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται από το οικείο γραφείο Erasmus.
 • Το προσωπικό πρέπει να υποβάλει γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες του,  καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχει. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 • Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Το προσωπικό θα πρέπει να υποβάλει επίσης λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσει λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας του. Το προσωπικό θα λαμβάνει το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή του.
 • Το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει ότι θα κληθεί να προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.

Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες, κατά περίπτωση:

-Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)

-Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό

-Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)

-Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας

-Φροντιστή ασθενούς

-Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)

-Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)

-Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση  διαλέξεων, κ.α.)

-Ειδική διατροφή

-Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.