Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, εγκρίθηκε και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύμπραξη του Τμήματος  «Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με το Τμήμα «Οικολογίας και Περιβάλλοντος» του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ, Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 1156/30 Ιουλίου 2004).

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα:

* Θεωρητικής πλαισίωσης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
* Σχεδιασμού και εφαρμογής εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
* Σχεδιασμού πολιτικών (policies) για την ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση.


Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφτέιτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.