Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων (οίνος, σταφίδα) και των παρά-προϊόντων του σταφυλιού από τα νησιά του Ιονίου» και κωδικό MIS: 5006536


17/10/2017 

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 999/15.09.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α <1> και τίτλο «Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων (οίνος, σταφίδα) και των παρά-προϊόντων του σταφυλιού από τα νησιά του Ιονίου» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006536, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ), ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Υποψήφιος/α

Σύνολο Μοριοδότησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ1: ΕΝΑΣ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 

1. Μιχαλάτου Μιχαήλα 

28 

2. Καλλινίκου Ευτυχία  

0  

(πληροί μόνο τα απαιτούμενα προσόντα) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ2: ΕΝΑΣ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1. Πετσίνη Φιλιώ 

60 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ3: ΕΝΑΣ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ

1. Ντετοπούλου Μαρία 

66 

 

 

Συνημμένα Αρχεία:

Πρακτικό Αξιολόγησης