Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του με αριθμ. πρωτ. 906/27-5-2015 Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού» του Έργου «FOODING», MIS 902061

 

Λόγω της Π.Ν.Π. σχετικά με την «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65/τ. Α’/28-6-2015) που έχει ως συνέπεια την αδυναμία των υποψήφιων αναδόχων για έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό του ως άνω θέματος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ημερομηνία υποβολής προσφορών στον με αριθμ. πρωτ. 906/27-5-2015 Ανοικτού Διαγωνισμού, παρατείνεται για διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα επαναλειτουργίας των Ελληνικών Τραπεζών.Επιπρόσθετα, η ημερομηνία διενέργειας του εν λόγω Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί με μεταγενέστερη απόφαση.Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

 

INTERREG_LOGO INTERREG_LOGO_2