Νέα Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 906/27-5-2015 Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού» του Έργου «FOODING», MIS 902061.

Σύμφωνα με την Π.Ν.Π. σχετικά με «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (ΦΕΚ 84/τ. Α’/18-7-2015), ανακοινώθηκε ότι από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική αργία η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε για τελευταία φορά με την αριθ. ΓΔΟΠ 0000989ΕΞ2015/ΧΠ2314/16.7.2015 (Β΄1482) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έως 19 Ιουλίου 2015.Συνεπώς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό του ως άνω θέματος. Ως εκ τούτου, και επειδή δεν δημιουργείται πλέον κάποιο κώλυμα ως προς τη διαδικασία του εν λόγω Διαγωνισμού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον με αριθμ. πρωτ. 906/27-5-2015 Ανοικτό Διαγωνισμό, ορίζεται η Παρασκευή 24η Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00, σύμφωνα και με την με αριθμ. πρωτ. 1151/29-6-2015 ανακοίνωση του φορέα μας.Τέλος, η ημερομηνία διενέργειας του εν λόγω Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί με μεταγενέστερη ανακοίνωση.Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπήςτου ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας

 

INTERREG_LOGO INTERREG_LOGO_2