Ημερομηνία διενέργειας του με αριθμ. πρωτ. 906/27-5-2015 Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού» του Έργου «FOODING», MIS 902061

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 1317/20-7-2015 ανακοίνωσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με θέμα: «Υποβολή Προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 906/27-5-2015 Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού» του Έργου «FOODING», MIS 902061» σας ενημερώνουμε ότι ως ημερομηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Λεωφ. Συγγρού 56, Αθήνα).Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κωλύματα στη διαδικασία έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό από την πλευρά των Τραπεζών, λόγω ερμηνείας ή προσαρμογής στις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικούς Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε για τελευταία φορά με την αριθ. ΓΔΟΠ 0000989ΕΞ2015/ΧΠ2314/16.7.2015 (Β΄1482) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έως 19 Ιουλίου 2015, ο δικαιούχος δύναται να προσκομίσει βεβαίωση από το οικείο Τραπεζικό Κατάστημα στην οποία θα πιστοποιείται ότι αυτός πληροί όλες τις εκ του νόμου προϋποθέσεις λήψης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που εκ της προκήρυξης απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει, εκτός από τη βεβαίωση, και υπεύθυνη δήλωση με την οποίαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ(Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΠΡΟΣ:ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣθα δεσμεύεται να καταθέσει την εγγυητική επιστολή αμέσως μόλις αυτή του χορηγηθεί από την Τράπεζα.Τέλος, επισημαίνεται ότι στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένων και των οικείων εγγυητικών) πρέπει να αναγράφεται ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 29η Ιουλίου 2015.Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπήςτου ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας

 

 

INTERREG_LOGO INTERREG_LOGO_2