Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ποιοτική αναβάθμιση τοπικών οίνων των Ιονίων Νήσων με χρήση γηγενών ζυμών» και κωδικό MIS: 5006342

20.09.2017

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 871/03.08.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α <1> και τίτλο «Ποιοτική αναβάθμιση τοπικών οίνων των Ιονίων Νήσων με χρήση γηγενών ζυμών» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006342, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων, ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Υποψήφιος/α

Σύνολο Μοριοδότησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 1: ΕΝΑΣ (1) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Κοψαχείλης Νικόλαος

91

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ2: ΕΝΑΣ (1) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Λάππα Ιλιάδα

81

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ3: ΕΝΑΣ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Πατεράκη Χρυσάνθη

75

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ4: ΕΝΑ (1) ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. Σταματελάτος Γεράσιμος

94

2. Σαζακλής Γεώργιος

75

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ5: ΕΝΑ (1) ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

1. Δάλλα Μαρία

70

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ6: ΕΝΑ (1) ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1. Γιωβανίτσα Αθηνά

89,5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ7: ΕΝΑ (1) ΜΕΛΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Καλδή Λυδία

78,9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ8: ΤΡΙΑ (3) ΜΕΛΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Διαμαντή Βασιλική

88

2. Αλιμπούμπα Δήμητρα

86,5

3. Λάγγης Αλέξανδρος

79,5

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ TEI Iονίων Νήσων  σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Συνημμένα Αρχεία:

Πρακτικό Αξιολόγησης