Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Σταφίδα Ζακύνθου: Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων της, παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας» και κωδικό MIS: 5006880

20.09.2017

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 869/03.08.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α <1> και τίτλο «Σταφίδα Ζακύνθου: Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων της, παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5006880, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων, ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Υποψήφιος/α

Σύνολο Μοριοδότησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 1: ΕΝΑΣ (1) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ 

1. Κοψαχείλης Νικόλαος

90

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ2: ΕΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1. Παπαδάκη Αικατερίνη

74

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ3: ΕΝΑ (1) ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. Σταματελάτος Γεράσιμος

86

2. Σαζακλής Γεώργιος

50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ4: ΕΝΑ (1) ΜΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

1. Ντούζεβιτς-Πήλικα Αλεξάνδρα Καρολίνα

67,5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ5: ΔΥΟ (2) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

1. Νάτσια Αικατερίνη

77,9

2. Σιγιάννης Αλέξανδρος

68,8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ6: ΕΝΑ (1) ΜΕΛΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

1. Παπαδάτου Δήμητρα Ευαγγελία

55

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ TEI Iονίων Νήσων  σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Συνημμένα Αρχεία:

Πρακτικό Αξιολόγησης