Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου με α/α<1> και τίτλο «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας», της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό MIS:327733.


28/11/2013

Σε συνέχεια του από 15-11-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 2847/16-10-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το υποέργο με α/α<1> και τίτλο «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας», της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό MIS:327733, για τις παρακάτω ειδικότητες:

 

Θέση / Ειδικότητα

Ονοματεπώνυμο

Σειρά κατάταξης

Εξωτερικός Συνεργάτης Α

Δάφνη- Κυριακή Μάνεση

1

Εξωτερικός Συνεργάτης Β

Γεώργιος Μιαούλης

1

Εξωτερικός Συνεργάτης Γ

Γεώργιος Μπαρδής

1

Εξωτερικός Συνεργάτης Δ

Μαρία Μαζνώκη

Εκτός Κατάταξης

Εξωτερικός Συνεργάτης Ε

Αγγελική Βος

1

Εξωτερικός Συνεργάτης ΣΤ

Χρήστος Γιακουμετής

1

Εξωτερικός Συνεργάτης Ζ

Γεώργιος Παπασταθόπουλος

1

Εξωτερικός Συνεργάτης Η

Ευθυμία Καμπανά

Εκτός Κατάταξης

Εξωτερικός Συνεργάτης Θ

Βασιλική Μπράχου

1

Παναγιώτης Μάρκος

Εκτός Κατάταξης

Σταματίνα Τοδούλου

Εκτός Κατάταξης

Βαρβάρα Τσιμεράκη

Εκτός Κατάταξης

Εξωτερικός Συνεργάτης Ι

Μαρκέλλα Κοθάλη

1

Βασιλική Μπράχου

2

Παναγιώτης Μάρκος

Εκτός Κατάταξης

Εξωτερικός Συνεργάτης Κ

Μαρία Φούκα

1

Ιωάννης Θάνος

Εκτός Κατάταξης

Εξωτερικός Συνεργάτης Λ

Παρασκευή Παπαδάτου

1

Στέλλα Τυρταίου

2

Χριστιάνα Τσουκαλά

Εκτός Κατάταξης

Εξωτερικός Συνεργάτης Μ

Αικατερίνη Ματαράγκα

1

Παναγιώτης Μάρκος

2

 

 

Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών έως και τις 06-12-13.