Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 3365/13-12-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υποέργο με α/α<1> και τίτλο «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας», της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό MIS:327733.

 

06/02/2014

Σε συνέχεια του από 24-01-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που κατέθεσαν πρόταση για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της με αριθμ. Πρωτ.: 3365/13-12-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το υποέργο με α/α<1> και τίτλο «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας», της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό MIS:327733, για τις παρακάτω ειδικότητες:

Θέση / Ειδικότητα

Ονοματεπώνυμο

Σειρά κατάταξης

Εξωτερικός Συνεργάτης Δ

Μαρία Μαζνώκη

1

Εξωτερικός Συνεργάτης Η

Ευθυμία Καμπανά

1