Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την

«Προμήθεια Υπηρεσιών Εκτύπωσης Εκπαιδευτικού Υλικού 3ου Θερινού Σχολείου (Ζάκυνθος 2013)»

στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» -

Δ.08: «Θερινό σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


η διακήρυξη σε μορφή  pdf.thumbnailespa_new