Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΟΠΕΚΟ Λευκάδας (2007-2013) (ΟΠΣ 375742)», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού», η όποια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

                                                                                      η πρόσκληση σε μορφή pdf.thumbnail

                                                                            η Πρόταση για σύναψη σύμβασης doc-icon

 


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται μέσω του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», προτίθεται να συνάψει έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη των δράσεων υλοποίησης της εν λόγω Πράξης ως ακολούθως:

Α. «Συνεργάτης Πληροφορικής - 1».

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς με την Πληροφορική αντικειμένου ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Πληροφορικής.
 • Πιστοποιημένη άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Αναπτυγμένα προσόντα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και προϊστάμενους.
 • Εμπειρία σε θέματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

 • Ερευνητικό Έργο στον τομέα της Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Αντικείμενο του έργου αποτελούν όλες εκείνες οι απαιτούμενες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τις δράσεις υλοποίησης της εν λόγω Πράξης ως κατωτέρω:

Δ_2(2): ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/06/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Το συμβατικό ποσό για το αναφερόμενο Έργο ορίζεται έως του ποσού των 2.560,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων.

Β. «Συνεργάτης Πληροφορικής - 2».

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς με την Πληροφορική αντικειμένου ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Αναπτυγμένα προσόντα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και προϊστάμενους.
 • Εμπειρία σε έργα πληροφορικής.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

Αντικείμενο του έργου αποτελούν όλες εκείνες οι απαιτούμενες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τις δράσεις υλοποίησης της εν λόγω Πράξης ως κατωτέρω:

Δ_2(3): ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/06/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Το συμβατικό ποσό για το αναφερόμενο Έργο ορίζεται έως του ποσού των 2.670,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων.

Γ. «Συνεργάτης Υλοποίησης Θεματικών Εργαστηρίων - 1».

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα Χρηματοοικονομικής.
  • Αναπτυγμένα προσόντα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και προϊστάμενους.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

 • Επιθυμητή η γνώση ξένης γλώσσας.
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Αντικείμενο του έργου αποτελούν όλες εκείνες οι απαιτούμενες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τις δράσεις υλοποίησης της εν λόγω Πράξης ως κατωτέρω:

Δ_11(3): ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ.

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/06/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Το συμβατικό ποσό για το αναφερόμενο Έργο ορίζεται έως του ποσού των 1.350,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων.

Δ. «Συνεργάτης Υλοποίησης Θεματικών Εργαστηρίων - 2».

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής ή συναφούς αντικειμένου ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αναπτυγμένα προσόντα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και προϊστάμενους.
 • Εμπειρία σε λογιστικά και φορολογικά θέματα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα διοίκησης.
 • Επιθυμητή η γνώση ξένης γλώσσας.
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Αντικείμενο του έργου αποτελούν όλες εκείνες οι απαιτούμενες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τις δράσεις υλοποίησης της εν λόγω Πράξης ως κατωτέρω:

Δ_12(3): ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ.

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/06/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Το συμβατικό ποσό για το αναφερόμενο Έργο ορίζεται έως του ποσού των 900,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων.

Ε. «Συνεργάτης Υλοποίησης Θεματικών Εργαστηρίων - 3».

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αναπτυγμένα προσόντα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και προϊστάμενους.
 • Εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας και μάρκετινγκ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Οικονομικών Επιστημών.
 • Επιθυμητή η γνώση ξένης γλώσσας.
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Αντικείμενο του έργου αποτελούν όλες εκείνες οι απαιτούμενες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τις δράσεις υλοποίησης της εν λόγω Πράξης ως κατωτέρω:

Δ_12(4): ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ.

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/06/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Το συμβατικό ποσό για το αναφερόμενο Έργο ορίζεται έως του ποσού των 2.520,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων.

ΣΤ. «Συνεργάτης Υλοποίησης Θεματικών Εργαστηρίων - 4».

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αναπτυγμένα προσόντα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και προϊστάμενους.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Πράξεις ΕΣΠΑ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

 • Επιθυμητή η γνώση ξένης γλώσσας.
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Αντικείμενο του έργου αποτελούν όλες εκείνες οι απαιτούμενες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τις δράσεις υλοποίησης της εν λόγω Πράξης ως κατωτέρω:

Δ_11(2): ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ.

Δ_12(1): ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ.

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/06/2014, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Το συμβατικό ποσό για το αναφερόμενο Έργο ορίζεται έως του ποσού των 1.950,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων.

Οι υπηρεσίες στο σύνολό τους θα παρασχεθούν στη Λευκάδα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση για περισσότερες από μια κατηγορίες Α-ΣΤ, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή πρόταση σε ξεχωριστό φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, σε φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ - Υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την Πράξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ΟΠΣ 375742 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ …. (συμπληρώνεται η κατηγορία από Α έως ΣΤ).

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

11742 Αθήνα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο πρότασης.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών

του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

 

 

epix.progr