Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης με Τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Ε.Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση- ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 352400)

 

το έντυπο πρότασης σε μορφή docdoc-icon

 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη της Πρότασης Δ.1.3 «Θερινό Σχολείο στην Τοπική Αγρο-διατροφική παραγωγή», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση.

«Εξωτερικός συνεργάτης ειδικός στην οινολογία-οινογευστική - Εκπαιδευτής/ Ομιλητής Θερινού Σχολείου» - αριθμός συμβάσεων: 1

  1. Πτυχίο Χημικού ή Οινολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Δίπλωμα Οινολογικής Εκπαίδευσης.
  3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών.
  4. Επαγγελματική εμπειρία στην οινολογία-οινογευστική και στην παραγωγή αποσταγμάτων.
  5. Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο της οινολογίας-οινογευστικής και αποσταγμάτων.
  6. Επιστημονικό έργο με αντικείμενο τον οίνο και τα αποστάγματα.
  7. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Εισηγήσεις σχετικές με την τεχνολογία οίνου και αποσταγμάτων/οινογευστική, στο Θερινό Σχολείο για τη Τοπική Αγρο-διατροφική Παραγωγή, που θα απευθύνεται σε πτυχιούχους με σχετικό  υπόβαθρο, καθώς και επιχειρηματίες ή εργαζόμενους του κλάδου.

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 15/10/2014, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ποσό σύμβασης: Τα Μέλη ΕΠ-ΔΕΠ και οι εξωτερικοί συνεργάτες, που είναι υπόχρεοι τήρησης φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets), θα αποζημιώνονται βάσει των ωρών των εισηγήσεων και του ωρομισθίου τους όπως αυτό διαμορφώνεται τον εκάστοτε μήνα αναφοράς, σύμφωνα με τα υποβληθέντα timesheets (ΥΠΑΣΥΔ 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/ Β’/ 13-02-2013).

Εξωτερικοί συνεργάτες, μη υπόχρεοι τήρησης timesheets θα αποζημιώνονται με είκοσι επτά ευρώ ανά ώρα (27,00 €/ ώρα), σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά μια αίτηση-πρόταση, καθώς και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-14:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1566/ 30-06-2014) για την Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» από 30/06/2014 έως και 14/07/2014 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42 Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

• Έντυπο πρότασης.

• Βιογραφικό σημείωμα.

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

 

 

espa_new