Αποτελέσματα της με αριθμ. πρωτ. 1482/ 17-06-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως «Τοπικό Στέλεχος Διοικητικής & Επικοινωνιακής Υποστήριξης Προτάσεων Κεφαλονιάς», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» (28/07/2014)

Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 1482/ 17-06-2014 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 07/07/2014, η σειρά κατάταξης των υποψηφίων είναι η κάτωθι:

1η Θέση : Ερατώ Κουστουμπάρδη

2η Θέση : Βασιλική Παπαγεωργίου

3η Θέση : Σάββας Κατερέλος

4η Θέση : Κωνσταντίνα-Τιτίκα Τσιντώνη

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά της απόφασης επιλογής εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ήτοι έως την Παρασκευή 01/08/2014. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα) μέχρι την Παρασκευή 01/08/2014 κατά τις εργάσιμες ώρες ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Παρασκευή 01/08/2014 και ώρα 16:00μ.μ..

Σε αυτό το διάστημα οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06-07-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.