Αποτελέσματα της με αριθμ. πρωτ. 1566/ 30-06-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως «Εξωτερικός συνεργάτης ειδικός στην οινολογία/ οινογευστική – Εκπαιδευτής/ Ομιλητής Θερινού Σχολείου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» (01/08/2014)


Αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθμ. πρωτ. 1566/ 30-06-2014 και σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης με ημερομηνία 25/07/2014, η σειρά κατάταξης των υποψηφίων είναι η κάτωθι:

1η Θέση : Αθανάσιος Καραθάνος

2η Θέση : Παναγιώτης Κανδύλης

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά της απόφασης επιλογής εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ήτοι έως την Τρίτη 05/08/2014. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα) μέχρι την Τρίτη 05/08/2014 κατά τις εργάσιμες ώρες ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Τρίτη 05/08/2014 και ώρα 16:00μ.μ..

Σε αυτό το διάστημα οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06-07-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.