Δημοσιευμένες ΠροκηρύξειςΠροκήρυξη - Εργαστηριακός Εξοπλισμός


Επαναπροκήρυξη του εργαστηριακού εξοπλισμού που συμπεριλαμβανόταν στον αριθμ.πρωτ. 176/27-02-2008 Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά