Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός – Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (2004 – 2006)», που εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», της Ενέργειας 2.2.2 «Ολοκλήρωση της Διεύρυνσης και Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών της Τριτοβάθμίας Εκπαίδευσης», της Κατηγορίας Πράξεων 2.2.2.β: «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 96560, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 20/01-07-2008 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το υποέργο 8 με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2006-2008».

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού κατατάσσεται σε μια διακριτή κατηγορία ως εξής:

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, προϋπολογισμού 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.


Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις έγγραφες σφραγισμένες προσφορές τους με οποιοδήποτε μέσο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2008 και ώρα 12:30 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ληξούρι Κεφαλληνίας.

Διαβάστε Περισσότερα...