Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια επίπλων και λοιπού συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Συγγρού 56, ΤΚ 11742, Αθήνα -4ος όροφος) μέχρι τις 09.06.09, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 (προηγούμενη εργάσιμη μέρα του διαγωνισμού), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Συγγρού 56, ΤΚ 11742, Αθήνα -4ος όροφος) την 10.06.09, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.30, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την υπό αριθμ. 15/28.04.09 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης για την υποβολή τους προθεσμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


1η Διευκρίνιση σχετικά με την Διακήρυξη 693/4-05-2009 του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ που αφορά στην «Προμήθεια και Εγκατάσταση /Τοποθέτηση Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού στους χώρους(αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, εργαστήρια κλπ.)»

Σχετικά με τον διαγωνισμό του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με αρ. πρωτ. 693/4-05-2009 που αφορά στην «Προμήθεια και Εγκατάσταση /Τοποθέτηση Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού στους χώρους(αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, εργαστήρια κλπ.)», διευκρινίζουμε ότι στο άρθρο 1 σελ. 7 καθώς και στις σελ 81 και 84(παραρτήματα IV και V αντίστοιχα), στο είδος 5 «Γραφείο Εργασίας» οι σωστές διαστάσεις είναι 1,60 X 0,80X0,72 m και όχι 1,40 X 0,80X0,72 m όπως εκ παραδρομής αναφέρεται.

Περισσότερα... , Διευκρίνηση


O Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ. Ε. Ι. Ιονίων Νήσων

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ
Ομ. Καθηγητής