Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός "Προμήθεια Ειδών Εξοπλισμού" Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου

Το Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών Εξοπλισμού του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, καθαρού ποσού 287.722,70 € και Φ.Π.Α 19% 54.287,30 € συνολικού προϋπολογισμού Τριακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Δέκα ευρώ με ΦΠΑ (340.010,00 €)..Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 15/10/2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 ή εφόσον αποστέλλονται θα πρέπει να περιέρχονται στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 56, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 117 42 κτίριο Διοίκούσας Επιτροπής (4ος όροφος), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων την 16/10/2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες στα τηλ. 210-9250288 (κος Βασιλειάδης) ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.teiion.gr. Για την παραλαβή της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 56, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 117 42 κτίριο Διοίκούσας Επιτροπής - 4ος όροφος) όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 με 13:00. Η δαπάνη για την λήψη της προκήρυξης του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30 €).O Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ. Ε. Ι. Ιονίων Νήσων

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ
Ομ. Καθηγητής