Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Ειδών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Τμήμα ΤΠΟ

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια Ειδών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, όπως αναγράφεται στο παράρτημα Α΄ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Tεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Ζάκυνθος (Πλατεία Κάλβου 2, 29100 – υπόψη κας Καραμπέτσου) το αργότερο μέχρι τις 14-12-2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ..

Περισσότερα...

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων


Δρ. Γεώργιος Καλκάνης
Ομ. Καθηγητής