ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την

«Προμήθεια λογισμικών εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών & εφαρμογής της τεχνικής στρατηγικού management Balance Scorecard»

στα πλαίσια της πράξης:

«Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ – Ιονίων Νήσων »


Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:

1. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).
2. Το άρθρο 2 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
4. Την με αριθ Πρωτ. 24395/25.11.10 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με Κωδικό έργου MIS 300751.
5. Την µε αριθ 2/14-01-2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «λογισμικών εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών & εφαρμογής της τεχνικής στρατηγικού management Balance Scorecard» προϋπολογισμού δαπάνης δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «λογισμικών εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών & εφαρμογής της τεχνικής στρατηγικού management Balance Scorecard», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 19.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Ιονίων νήσων», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

(Αναλυτικότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο pdf)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.
Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ