ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων, μετά από την υπ' αριθμόν 14/08-04-2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα προσφορά , για την ανάδειξη μειοδότη για τη μίσθωση κτιρίου στην Αθήνα, που θα στεγάσει τα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τρία (3) χρόνια.
• Αναθέτουσα Αρχή: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων - Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων - Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 4ος Όροφος - Τηλ.: 2109250292, Fax: 2109250290.
• Είδος Σύμβασης Έργου: Μίσθωση Κτιρίου.
• Περιγραφή Αντικειμένου Σύμβασης: Μίσθωση Κτιρίου στην Αθήνα, που θα στεγάσει τα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
• Συνολικός Προϋπολογισμός: 180.000,00 € (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) για τρία (3) χρόνια.
• Τοποθεσία Ακινήτου: Αθήνα, σε ακτίνα 5 χλμ. περίπου από το κέντρο της πόλης.
• Συνολικό Εμβαδόν Ζητούμενου Κτιρίου: Το συνολικό εμβαδόν που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας είναι 500-550 τ.μ.
• Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 1.Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 2.Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης: κατατίθεται από τον ανάδοχο μετά την κατακύρωση του έργου και καλύπτει το 10% της συνολικής σύμβασης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
• Πληρωμές ή και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις: Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συμβατικό τεύχος προκήρυξης.
• Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί.
• Ο διαγωνισμός θα γίνει: την 31η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στην Αθήνα ( Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742 Αθήνα ).
• Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Τρίτη 31/05/2011, Ώρα 11:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ( Λεωφόρος Συγγρού 56, 11742 Αθήνα, 4ος Όροφος ) τις εργάσιμες μέρες από 09:00 π.μ. μέχρι 16:00 μ.μ.
• Προθεσμία για την παραλαβή των Τευχών Διακήρυξης: Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Συγγρού 56, T.K. 11745 Αθήνα, 4ος όροφος, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-16:00 μ.μ.
Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των δεκαπέντε (15,00 €) ευρώ.
Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο η περίληψη της παρούσας διακήρυξης στη διεύθυνση http://www.teiion.gr
• Προθεσμία για την Υποβολή Εγγράφως Αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις: Δέκα ημέρες (10) πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
• Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά: Ελληνική.
• Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τρεις (3) μήνες από την επόμενη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.
• Πρόσωπα που επιτρέπονται να παραβρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπος τους με παραστατικό εκπροσώπησης.Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων


Καθηγητής
Ναπολέων Μαραβέγιας