Συμπληρωματική Προκήρυξη για Πρόσληψη Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών

Συμπληρωματική Προκήρυξη για Πρόσληψη Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (παράρτημα Λευκάδος).
Οι Αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενης από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο στην Γραμματεία του Τμήματος του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων δηλαδή όλες τις εργάσιμες ημέρες από 18-7-2008 μέχρι και 06-8-2008 και ώρες από 9 π.μ – 13.30 μ.μ.