Συμπληρωματική Προκήρυξη για Πρόσληψη Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών

Συμπληρωματική Προκήρυξη για Πρόσληψη Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων: Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
και Οικολογίας και Περιβάλλοντος (Παράρτημα Ζακύνθου)
Οι Αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενης από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο στην Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων δηλαδή όλες τις εργάσιμες ημέρες από 29-1-2009 μέχρι και 17-2-2009 και ώρες από 10.00 π.μ – 13.00 μ.μ .


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων


Δρ. Γεώργιος Καλκάνης
ομ. Καθηγητής