Προκήρυξη 2 Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού


Προκήρυξη 2 Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Τμήματα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας και Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο συγκεκριμένα από 29/07/2009 έως 27/08/2009 υποβάλλονται στην αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Γεώργιος Καλκάνης
Ομ. Καθηγητής