Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη, (1) Τις διατάξεις του Ν.1404/83 (ΦΕΚ/173/τ.Α΄/24-11-83 «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (2) Τα άρθρα 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 και 14 του Ν.3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Τ΄. Α΄/ 28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», (3) Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθ. Ε5/1585/20-3-84 (ΦΕΚ 191/τ.Β΄ /27-3-84) «Εσωτερική Διάρθρωση, Οργάνωση και Λειτουργία των ΤΕΙ», (4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 195 (ΦΕΚ/156/20-6-2003) «Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων», (5) Την με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων « (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), (6)Την με αρ. 1-7/1/2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» που που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ (2007-2013)», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), προτίθεται να απασχολήσει 1 άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:

Α΄. Μία (1) Θέση: Διοικητικου-Οικονομικού

1. Απαραίτητα τυπικά προσόντα

1. Πτυχίο Νομικού Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου.
3. Εμπειρία σε θέματα δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου.
4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
****** Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλης μίας ξένης γλώσσας από τις επίσημες της Ε.Ε.

Β΄. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος και η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κλπ). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» από 17/01/2011 έως και 31/01/2011 στη διεύθυνση:
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών
Λεωφ. Συγγρού 56
117 42 Αθήνα


Πρόσκληση | Αίτηση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών


Αναπλ. Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας