Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Πολυνησιωτικά ΑΕΙ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Στήριξη και ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ- τα πολυνησιωτικά ΑΕΙ ως διεθνείς πόλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:

1. Στέλεχος Διαχειριστικής Λειτουργίας

2. Στέλεχος Διοικητικής Λειτουργίας

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος και η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κλπ). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.
Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού της πράξης: Στήριξη και Ανάδειξη των Πολυνησιωτικών ΑΕΙ- τα Πολυνησιωτικά ΑΕΙ ως Διεθνείς Πόλοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας» από 15/02/2011 έως και 28/02/2011 στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών
Λεωφ. Συγγρού 56
117 42 Αθήνα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών


Αναπλ.Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας

Αίτηση