Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για την εκτέλεση της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη, (1) Τις διατάξεις του Ν.1404/83 (ΦΕΚ/173/τ.Α΄/24-11-83 «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (2) Τα άρθρα 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 και 14 του Ν.3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Τ΄. Α΄/ 28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», (3) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 679/1996 (ΦΕΚ 826/Τ΄. Β΄) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμ. Β1/819 "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009, (4) Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθ. Ε5/1585/20-3-84 (ΦΕΚ 191/τ.Β΄ /27-3-84) «Εσωτερική Διάρθρωση, Οργάνωση και Λειτουργία των ΤΕΙ», (5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 195 (ΦΕΚ/156/20-6-2003) «Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων», (6) Την με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων « (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), (7)Την με αρ. 7/18.2.2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, για την εκτέλεση της Πράξης « Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ (2007-2013), προτίθεται να απασχολήσει 3 άτομα με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, με δυνατότητα ανανέωσης) ως καθηγητή εφαρμογών για την υλοποίηση δύο μαθημάτων επιλογής που είναι ενταγμένα στα προγράμματα σπουδών στα οκτώ τμήματα του ΤΕΙ.

Τα μαθήματα είναι:

1. Οργάνωση και διαχείριση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (χειμερινό εξάμηνο)

2. Αγορά και επιχειρηματικότητα – Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις (εαρινό εξάμηνο)

Στα καθήκοντα του διδάσκοντα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• Φάκελοι μαθημάτων (Πρόγραμμα διαλέξεων, εκπαιδευτικό υλικό, επιχειρηματικές ιδέες/σχέδια φοιτητών/τριων, βαθμολογίες φοιτητών, προγράμματα δραστηριοτήτων κ.λπ.)
• Μελέτες περίπτωσης για κάθε μάθημα
• Εικονικές επιχειρήσεις για κάθε μάθημα
• Παρουσιολόγια διδασκόντων και ωφελουμένων σπουδαστών
• Προετοιμασία και διενέργεια των εξετάσεων

Η Προκήρυξη αφορά στη πρόσληψη ενός διδάσκοντα για κάθε νησί.
Προϋπόθεση για την πρόσληψη είναι η κατοχή Διδακτορικού διπλώματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα εξής προσόντα:

α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται, από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία(3) έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Το πιστοποιητικό στρατολογίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για τους υποψηφίους που τελικά θα επιλεγούν.

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στη διεύθυνση «ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών», Λεωφ. Συγγρού 56, 11742 Αθήνα, σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για την εκτέλεση της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο.

Η προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας, θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων.

Αίτηση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ.Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας