ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας-Δ.Α.ΣΤΑ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Συνεργάτη Διαχείρισης και εσωτερικής λειτουργίας για την εκτέλεση της πράξης<<Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων>>
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου), εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:

1. Συνεργάτης Διαχείρισης και Εσωτερικής Λειτουργίας
Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ σε θέματα που σχετίζονται με τη φύση των έργων ΕΠΕΔΒΜ (Πληροφορική, Επιστήμες Μηχανικού, Διοίκηση & Οικονομία).
• Πολύ καλή γνώση εφαρμογών πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου (MS-Office, MS-Project).
• Αναπτυγμένα προσόντα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και προϊστάμενους.
• Εμπειρία στο διοικητικό περιβάλλον της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης.
• Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα :
• Πρόσθετες σπουδές κατά προτίμηση μεταπτυχιακού επιπέδου, σχετικές με εφαρμογές πληροφορικής.
• Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:
Η συμμετοχή του ανωτέρω συνεργάτη Διαχείρισης και Εσωτερικής Λειτουργίας προβλέπεται να είναι στην υλοποίηση και σύνταξη των εξής παραδοτέων:
Σύνταξη των Εκθέσεων, Μελέτη της Υπάρχουσας Κατάστασης, Σχεδίαση του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Οργάνωση του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Σχεδίασης και της Οργάνωσης του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Προβολή, Δημοσιότητα του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Κατάσταση με στελέχη για εκπαίδευση και υποστήριξη εφαρμογών, Αξιολόγηση της Πράξης «ΔΑΣΤΑ» & Αξιολόγηση του «ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ» - Μηχανισμός Αναδράσεως - Διορθωτικές Παρεμβάσεις στη Σχεδίαση, την Οργάνωση και τη Λειτουργία του «ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ».

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε φάκελο με την ένδειξη « Αίτηση για πρόσληψη Εξωτερικών Συνεργατών για την εκτέλεση της πράξης Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011.

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών
Λεωφ. Συγγρού 56
11742 Αθήνα

Αίτηση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας