ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ(ΜΟΔΙΠ)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

«Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού εργαλείου οπτικής ανάγνωσης και επεξεργασίας ερωτηματολογίων» στα πλαίσια της πράξης:

«Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ – Ιονίων Νήσων »

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:

 1. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).
 2. Το άρθρο 2 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
 3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
 4. Την με αριθ Πρωτ. 24395/25.11.10 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με Κωδικό έργου MIS 300751.
 5. Την µε αριθ 15/15-04--2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «εξειδικευμένου λογισμικού εργαλείου οπτικής ανάγνωσης και επεξεργασίας ερωτηματολογίων» προϋπολογισμού δαπάνης δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «εξειδικευμένου λογισμικού εργαλείου οπτικής ανάγνωσης και επεξεργασίας ερωτηματολογίων», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 15.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Ιονίων νήσων», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού εργαλείου οπτικής ανάγνωσης και επεξεργασίας ερωτηματολογίων.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου.

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ-Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 27/05/2011

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Λεωφ. Συγγρού 56, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών..

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ-Ιονίων νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ. 210 9211120 (εσωτ. 265) , fax: 210-9250290 και email: papadimitriou@teiion.gr) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τη Γραμματεία της Πράξης ΜΟΔΙΠ – (υπεύθυνος κος Κων/νος Δίλζας - τηλ.: 210 9211120 (εσωτ. 265)) ή στο e-mail: kosdil@teiion.gr). Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 3/04/2011.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή Πέμπτη 5-04-11 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ εξειδικευμένου λογισμικού εργαλείου οπτικής ανάγνωσης και επεξεργασίας ερωτηματολογίων

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού 10/06/2011

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει ενός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι.

ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε €. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο Μειοδότης που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του μειοδότη και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης και πραγματοποίησης των απαιτούμενων σεμιναρίων εκπαίδευσης στη χρήση των εργαλείων λογισμικού ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα (Διοικούσα Επιτροπή στην Αθήνα & Κεφαλλονιά).

Η παράδοση του λογισμικού θα γίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

 • ·Έκδοση Τ.Π.-Δ.Α. και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή του λογισμικού (εγκατάσταση και καλή λειτουργία αυτού).
 • ·Έκδοση Τ.Π.Υ και εξόφληση αυτού με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της τεχνικής υποστήριξης στη χρήση του λογισμικού η οποία θα ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του λογισμικού.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προδιαγραφές εξειδικευμένου λογισμικού οπτικής ανάγνωσης και επεξεργασίας ερωτηματολογίων

Σχεδιασμός 

 • Δυνατότητα σχεδιασμού πολυσέλιδων φορμών με προκαθορισμένα πεδία, π.χ. αλφαριθμητικά, αριθμητικά, ημερομηνίες, γραμμωτούς κώδικες, πολλαπλές επιλογές (κουτάκια, κυκλάκια, κτλ.)
 • Δυνατότητα καθορισμού επιπέδου εμπιστοσύνης αναγνώρισης για κάθε πεδίο ξεχωριστά.
 • Δυνατότητα καθορισμού της μορφής των αναμενόμενων δεδομένων του πεδίου, π.χ. μόνο κεφαλαία, μόνο μικρά, κεφαλαία & μικρά.
 • Δυνατότητα καθορισμού της αναμενόμενης γλώσσας του περιεχομένου του πεδίου. 

Σάρωση 

 • Δυνατότητα σάρωσης εικόνων των πλέον συνηθισμένων μορφών (formats) και τουλάχιστον tiff, jpg, bmp, pdf. Να αναφερθεί τυχόν υποστήριξη περισσοτέρων μορφών εικόνων.
 • Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης και συνεργασίας με σαρωτές παραγωγής υψηλής απόδοσης (production scanners), με ταχύτητες άνω των 80 φύλλων (διπλής όψης) ανά λεπτό.
 • Δυνατότητα εισαγωγής εικόνων ήδη σαρωμένων σελίδων από ένα φάκελο (folder) του συστήματος αρχείων (file system).
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης σάρωσης και των δυο σελίδων ενός φύλλου (υπό την προϋπόθεση ότι το υποστηρίζει ο σαρωτής).
 • Δυνατότητα καθορισμού των ρυθμίσεων του σαρωτή μέσω της εφαρμογής σάρωσης, όπως ασπρόμαυρο/ γκρι/ έγχρωμο, φωτεινότητα (brightness), αντίθεση (contrast), ανάλυση (resolution / dpi).
 • Δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού και εξαίρεσης κενών/άδειων σελίδων. Να μπορεί να οριστεί από τον χρήστη ποιο είναι το ποσοστό πλήρωσης που καθορίζει την κενή/άδεια σελίδα.
 • Δυνατότητα καθορισμού μοναδικού κωδικού αναγνώρισης και παρακολούθησης της επεξεργασίας μιας δέσμης.
 • Δυνατότητα καθορισμού του βαθμού προτεραιότητας για την επεξεργασία (αναγνώριση) κάθε δέσμης.
 • Δυνατότητα προεπισκόπησης των σαρωμένων εικόνων, πριν ξεκινήσει η φάση αναγνώρισης (OCR/ICR/OMR).
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης σάρωσης μέσω web browser και αποστολής στο κεντρικό σύστημα αναγνώρισης.

Αναγνώριση

 • Δυνατότητα αυτόματης προεπεξεργασίας των σαρωμένων εικόνων με τουλάχιστον τα εξής: αυτόματη ευθυγράμμιση της γωνίας της εκάστοτε εικόνας, αφαίρεση θορύβου (noise removal), αντιστροφή (reverse), πάχυνση/λέπτυνση/εξομάλυνση χαρακτήρων, αφαίρεση γραμμών (κάθετων & οριζόντιων), απομάκρυνση περιθωρίων, απομάκρυνση επικεφαλίδων fax.
 • Δυνατότητα αυτόματης περιστροφής της εικόνας στο σωστό προσανατολισμό, ακόμα κι αν η εικόνα έχει σαρωθεί «ανάποδα» (π.χ. από κάτω προς τα πάνω ή landscape).
 • Δυνατότητα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) (εκτυπωμένο περιεχόμενο).
 • Δυνατότητα έξυπνης αναγνώρισης χαρακτήρων (ICR) (χειρόγραφο περιεχόμενο).
 • Δυνατότητα οπτικής αναγνώρισης σημείων (OMR) (κουτάκια, κυκλάκια, τσεκαρίσματα, κτλ.).
 • Για τα OCR και ICR απαιτείται υποστήριξη και της ελληνικής γλώσσας.
 • Δυνατότητα αύξησης της συνολικής απόδοσης αναγνώρισης του συστήματος με την προσθήκη επιπλέον υπολογιστών αναγνώρισης (OCR/ICR/OMR). Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την προσθήκη του απαιτούμενου αριθμού modules αναγνώρισης.

Επικύρωση

 • Δυνατότητα επισκόπησης της σαρωμένης εικόνας κατά τη διάρκεια της επικύρωσης.
 • Δυνατότητα επισκόπησης σε επίπεδο:

v Χαρακτήρα

v Πεδίου

v Φόρμας

 • Δυνατότητα καθορισμού υποχρεωτικής ύπαρξης τιμής σε επιλεγμένα πεδία.
 • Δυνατότητα καθορισμού υποχρεωτικής επιθεώρησης πεδίου, ακόμα κι αν έχει αναγνωριστεί κανονικά.
 • Δυνατότητα καθορισμού εύρους αποδεκτών τιμών ενός πεδίου (αριθμητικού ή ημερομηνιών).
 • Δυνατότητα σύγκρισης της τιμής του υπό αναγνώριση πεδίου με τις τιμές ενός πεδίου σε μια προκαθορισμένη πηγή, π.χ. μια βάση δεδομένων (database look-up). Να αναφερθούν ποιες πηγές δεδομένων υποστηρίζονται.
 • Δυνατότητα αύξησης της συνολικής απόδοσης επικύρωσης του συστήματος με την προσθήκη επιπλέον υπολογιστών (modules) επικύρωσης. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την προσθήκη του απαιτούμενου αριθμού modules επικύρωσης.
 • Δυνατότητα αυτόματης κατανομής των εικόνων προς επικύρωση στους διαθέσιμους επικυρωτές, σύμφωνα με το ρυθμό επικύρωσης του καθενός.

Μετεπεξεργασία δεδομένων

 • ·Δυνατότητα αυτόματης μετεπεξεργασίας της αναγνωρισμένης/επικυρωμένης τιμής ενός πεδίου για κατάλληλη αποθήκευση,
 • ·Διαγραφή κενών χαρακτήρων, π.χ. 18/_6/07 à 18/6/07.
 • ·Για αλφαριθμητικά πεδία καθορισμός αποδεκτού προτύπου, π.χ. «1 Χαρακτήρας + 6 αριθμητικά ψηφία» (για αριθμό δελτίου ταυτότητας)
 • ·Δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης της τιμής ενός πεδίου, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει συμπληρωθεί

Αποθήκευση

 • ·Δυνατότητα αποθήκευσης των επιλεγμένων πεδίων της φόρμας στα αντίστοιχα πεδία ενός συστήματος αποθήκευσης (π.χ. μιας βάσης δεδομένων, ενός αρχείου excel, XML, κτλ). Απαιτείται οπωσδήποτε η υποστήριξη στατιστικού λογισμικού (να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα στατιστικά λογισμικά), MS SQL Server 2000 και 2005 ή νεότερης έκδοσης, 9i, 10g ή νεότερης έκδοσης, Excel και XML.
 • ·Δυνατότητα ταυτόχρονης αποθήκευσης στις επιλεγμένες αποθήκες, π.χ. και στη βάση δεδομένων και σε αρχείο στατιστικού λογισμικού.
 • ·Δυνατότητα αποθήκευσης της σαρωμένης εικόνας σε μορφή συμπιεσμένης εικόνας, π.χ. jpg, pdf., σε προκαθορισμένη θέση στο σύστημα αρχείων (file system) του υπολογιστή.
 • ·Δυνατότητα προσθήκης των τιμών επιλεγμένων πεδίων της φόρμας στις ιδιότητες (properties) του αρχείου pdf.
 • ·Αποθήκευση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε:

v Συνολική απόδοση συστήματος

v Απόδοση αναγνώρισης

v Απόδοση επικυρωτών

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να περιγράψει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού που θα προσφέρει.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική υποστήριξη στην εγκατάσταση του πακέτου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του αναθέτοντα τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι).

Συντήρηση και υποστήριξη για ένα έτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν τις νέες εκδόσεις του λογισμικού που θα προκύψουν έως τη λήξη του έργου την 30/06/2013.

Παροχή εγχειριδίων χρήσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει στις εγκαταστάσεις του αναθέτοντα τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι), μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων (όσων κριθούν απαραίτητα από την αναθέτουσα αρχή) επαρκή εκπαίδευση στο προσωπικό του έργου ώστε να εξασφαλιστεί η άριστη λειτουργία των εργαλείων.

Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να υποστηρίζεται από εταιρεία που εκπροσωπείται στην Ελλάδα και μπορεί να αναλάβει απρόσκοπτα όλες τις υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας 1. Οικονομική Προσφορά 

Α/Α

Προϊόν - Υπηρεσία

Σύνολο

1

Λογισμικό

2

Εκπαίδευση-Συντήρηση  

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

Γενικό Σύνολο