ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Βοηθητικά Στελέχη Διοικητικό-Διαχειριστικής & Επικοινωνιακής Λειτουργίας

 

 

01/07/2011

 

Αίτηση


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου βοηθητικό-διοικητικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:

Α. Βοηθητικό Στέλεχος Διοικητικό-Διαχειριστικής Λειτουργίας


Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στη διοίκηση και την οικονομία. 

2. 3 ετής επαγγελματική προϋπηρεσία, αποδεικνυόμενη από ασφαλιστικό φορέα.

3. Πολύ Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Θα συνεκτιμηθούν:

6. Χρόνος προϋπηρεσίας ο οποίος έχει αποκτηθεί σε καθήκοντα διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου.


Αντικείμενα του έργου θα είναι:

Παραδοτέα του βοηθητικού στελέχους διοικητικό-διαχειριστικής λειτουργίας θα είναι τα εξής: λογιστικές εγγραφές, χρονοδιαγράμματα παρακολούθησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, διεκπεραίωση και τήρηση διοικητικών εγγράφων και αλληλογραφίας, συλλογή στοιχείων, αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης, κ.ο.κ. Η σύμβαση θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.

Β. Στέλεχος Επικοινωνιακής Λειτουργίας


Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στις κοινωνικές επιστήμες

2. 5 ετής επαγγελματική προϋπηρεσία ως δημοσιογράφος.

3. Πολύ Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών (MS-Office, κοινωνικά δίκτυα).

4. Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

Λειτουργία Γραφείου Τύπου, συγγραφή και αποστολή Δελτίων Τύπου στον εθνικό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, συντονισμός της διάχυσης πληροφοριών των υπολοίπων επιμέρους δράσεων, προβολή των επιμέρους δράσεων στον κεντρικό ιστότοπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, διοργάνωση κεντρικών Συνεντεύξεων Τύπου για την προβολή όλων των δράσεων του έργου, διοργάνωση δημοσιογραφικών αποστολών στα Ιόνια νησιά για τη συνεργική προώθηση της πολυνησιωτικής περιφέρειας, δημοσίευση καταχωρίσεων στον ελληνικό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Η σύμβαση θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (www.teiion.gr) όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος. Η αίτηση θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κλπ). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» από 04/07/2011 έως και 16/07/2011 (ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42 Αθήνα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ.Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας

 

 

 

  

espa logo