ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ )

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΤΟ

ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιωνίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:

 1. 1.      Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

 1. Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ
 2. 3.      Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού,

ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

 1. 4.      Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών

Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1

παρ.3περιπτ.ΙΙ  στ΄ και 2 παρ. 12.

 1. Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]
 2. Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών

σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία

2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης

Νοεμβρίου 2005.

 1. 7.     Του Ν. 3886/2010 «  Δικαστική προστασία κατά της σύναψη τους - οδηγία

89/665  & 92/13/Ε.Ο.Κ. (524687)».

 1. 8.     Την υπ’ αριθμόν 33617/Ε5 (Φ.Ε.Κ. 191/τ.Β’/27/03/2011) Υπουργική απόφαση

«Νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων».

 1. 9.     Την απόφαση έγκρισης δαπάνης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 25η

συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 01/07/2011.

 1. 10.   Την απόφαση επεναπροκήρυξης του διαγωνισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε

την 32η συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 12/09/2011.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς (Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη), έως την 23/09/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00-14.00,  έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για  την Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

Οι προσφορές που θα δοθούν θα αφορούν το συνολικό κόστος του έργου, δηλαδή τις εργασίες και τα υλικά και θα είναι σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. και των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.

Ειδικότερα το έργο αφορά:

 1. Τον καθαρισμό και την ισοπέδωση με μηχανικά μέσα σε όλο το περιβάλλοντα χώρο και σε απόσταση 10 μέτρων. Ο καθαρισμός και η ισοπέδωση θα γίνουν με μηχανικά μέσα και η απομάκρυνση των υλικών θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.
 2. Την κατασκευή τοίχου περίφραξης πάχους 40 εκ. συνολικού μήκους 120 μέτρων και κυμαινόμενου ύψους 1,50 μέτρου. Ο τοίχος θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από τσιμεντόλιθους. Τα τελειώματα του τοιχίου να είναι τριγωνικής μορφής με το ύψος της κορυφής του τριγώνου στα 20 εκ. και προεξοχή 5 εκ. εκατέρωθεν του τοίχου. Τα τοιχία θα σοβατιστούν με σοβά τριών στρώσεων με την τελευταία στρώση να είναι από τσιμεντοκονία.
 3. Στην δυτική πλευρά του τοιχίου πέραν του προστατευτικού τοίχου να τοποθετηθεί συρματόπλεγμα ύψους 1 μέτρου.
 4. Να δημιουργηθούν παρτέρια γύρο από τέσσερα (4) δέντρα πάχους 40 εκ. και ύψους 50 εκ. από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με επίπεδο τελείωμα που θα σοβατιστούν με σοβά τριών στρώσεων με την τελευταία στρώση να είναι από τσιμεντοκονία.
 5. Διευθέτηση οβριών υδάτων με αποστραγγιστικές σωλήνες απορροής με κατεύθυνση το κεντρικό σύστημα διαχείρισης όμβριών ειδότων του χώρου των Τ.Ε.Ι. Μετά το πέρας της εργασίας με μηχανικά μέσα να αποκατασταθεί και να διαστρωθεί με αδρανή ο χώρος επέμβασης.
 6. Διάδρομο οπλισμένου σκυροδέματος πλάτους 1 μέτρου περιμετρικά του κτιρίου στα τμήματα που δεν υπάρχει.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:  www.teiion.gr

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 50.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.

.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον ΣΑΕ 2004ΣΕ04300001, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη πιο συμφέρουσα, οικονομική προσφορά σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία και μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορά, έως την 23/09/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, θα ενημερωθούν εγγράφως από την υπηρεσία σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ

 Δ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

                                                                                                  ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ