28.09.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

28/9/2011

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

 

Αίτηση


 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ (2007-2013) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου τους παρακάτω εξωτερικούς συνεργάτες με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:

 


ΘΕΣΗ 1: 1 θέση Βιολόγου (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Μελέτη της επίδρασης των διαχρονικών αλλαγών χρήσεων γης στο τοπίο και στη βιώσιμη ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων και λειτουργία Θερινού Σχολείου» - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 • Παραδοτέο: Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού (τριών ημερίδων & πλατφόρμα) - Τελική έκθεση προόδου
 • Παραδοτέο: 1η Ημερίδα - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 • Παραδοτέο: 2η Ημερίδα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 • Παραδοτέο: 3η Ημερίδα - ΛΕΥΚΑΔΑ
 • Παραδοτέο: Χαρτογράφηση αλλαγών χρήσεων γης
 • Παραδοτέο: Εκτίμηση αλλαγών στη βιώσιμη ανάπτυξη
 1. «Θερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 • Παραδοτέα: Συγγραφή διαλέξεων & σύνθεση - παράγωγη σημειώσεων 1ου, 2, 3ου Θερινού Σχολείου
 1. «Ψηφιακή βάση και Εκπαιδευτικές Δράσεις Διαχείρισης της Παράκτιας και Νησιωτικής Ορνιθοπανίδας» - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 • Παραδοτέο: 1ο Σεμινάριο για εκμάθηση τεχνικών πεδίου, μεθόδων συστηματικής παρακολούθησης ειδών άγριας ορνιθοπανίδας
 • Παραδοτέο: 2ο Σεμινάριο για εκμάθηση τεχνικών πεδίου, μεθόδων συστηματικής παρακολούθησης ειδών άγριας ορνιθοπανίδας
 • Παραδοτέο: Δημιουργία εκπαιδευτικού CD-ROM
 • Παραδοτέο: Διανομή - Διάδοση εκπαιδευτικού CD-ROM σε σχολεία α' βάθμιας και β' βάθμιας εκπαίδευσης
 • Παραδοτέο: Σχεδιασμός πλήρους και αξιόπιστης τράπεζας δεδομένων με χρήση καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής
 • Παραδοτέο: Εφαρμογή μεθόδων τηλεμετρίας σε θαλασσοπούλια στην περιοχή των Στροφάδων & χρήση τους για επικαιροποίηση εκπαιδευτικής ύλης των επιμορφωτικών σεμιναρίων
 • Παραδοτέο: Συμμετοχή σε παρουσίαση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο
 • Παραδοτέο: τελική Αναφορά – Αξιολόγηση
 1. «Θερινό Σχολείο Αειφορικής Τουριστικής Ανάπτυξης σε νησιωτικές παράκτιες προστατευόμενες περιοχές» - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 • Παραδοτέο: Σχεδιασμός & Οργάνωση 1ου και 2ου Θερινού Σχολείου
 • Παραδοτέο: Δράσεις Προώθησης - Ημερίδα 1
 • Παραδοτέο: Δράσεις Προώθησης - Ημερίδα 2
 • Παραδοτέο: Δράσεις Προώθησης - Ημερίδα 3
 • Παραδοτέο: Δράσεις Προώθησης - Ημερίδα 4
 • Παραδοτέο: Συνεργατικές Δράσεις με ΜΚΟ
 • Παραδοτέο: Σύνταξη προδιαγραφών για την προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για χρήση σε πλατφόρμα e-learning

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στη βιολογία

2. Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη βιολογία. 

3. 3ετής διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

4. 2ετής μελετητική-ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της περιβαλλοντικής βιολογίας

5. Πολύ καλή γνώση μεθόδων τηλεμετρίας, με εφαρμογές στη θαλάσσια ορνιθοπανίδα

6. Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, SPSS).

7. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

8. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 2: 1 θέση Ειδικού στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία ψηφιακής τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών των Ιονίων Νήσων» - ΛΕΥΚΑΔΑ
 • Παραδοτέο: Δημιουργία βάσης δεδομένων
 1. «Ιόνιο Μουσικό Αρχείο : διάδοση μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ενός πλαισίου ψηφιακής αξιοποίησης» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΛΗΞΟΥΡΙ
 • Παραδοτέο: Πρωτογενές ηχητικό και οπτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
 • Παραδοτέο: Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων τεκμηρίων
 1. «Ψηφιακή βάση και Εκπαιδευτικές Δράσεις Διαχείρισης της Παράκτιας και Νησιωτικής Ορνιθοπανίδας» - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 • Παραδοτέο: Σχεδιασμός πλήρους και αξιόπιστης τράπεζας δεδομένων με χρήση καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου μηχανικού-τεχνολογίας υπολογιστών

2. Αναγνωρισμένος διδακτορικό στην ειδικότητα του μηχανικού Η/Υ και πληροφορικής.

3. 3ετής διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο αντικείμενο της Πληροφορικής 

4. 5ετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών Διαδικτύου με την αξιοποίηση τεχνολογιών βάσεων δεδομένων και Διαδικτύου

5. Θα συνεκτιμηθεί ερευνητική εμπειρία που αποδεικνύεται από ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια 

6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 3: 1 θέση Χημικού (3,5 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Η αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση των αιθέριων ελαίων των αρωματικών φυτών των Ιονίων Νήσων και η αξιοποίηση τους στην τεχνολογία τροφίμων και φαρμάκων» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
 • Παραδοτέο: Πίνακες και χρωματογραφήματα των επιμέρους συστατικών των ελαίων
 • Παραδοτέο: Αναφορά πειραματικών αποτελεσμάτων αντιμικροβιακής δράσης-Συμπεράσματα

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στη Χημεία

2. Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Χημεία

3. Συναφή επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 1 έτους) και αποδεδειγμένη εμπειρία στην απομόνωση των επιμέρους συστατικών των αιθέριων ελαίων με όργανα υδρο-απόσταξης, αέριο/υγρό χρωματογράφο 

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 4: 1 θέση Μηχανικού για μικροβιολογικές αναλύσεις (3,5 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης) και συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Η αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση των αιθέριων ελαίων των αρωματικών φυτών των Ιονίων Νήσων και η αξιοποίηση τους στην τεχνολογία τροφίμων και φαρμάκων» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 • Παραδοτέο: Πίνακες και χρωματογραφήματα των επιμέρους συστατικών των ελαίων
 • Παραδοτέο: Αναφορά πειραματικών αποτελεσμάτων αντιμικροβιακής δράσης-Συμπεράσματα

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα μηχανικού

2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην απομόνωση των επιμέρους συστατικών των αιθέριων ελαίων με όργανα υδρο-απόσταξης, αέριο/υγρό χρωματογράφο και μικροβιολογικές αναλύσεις στις δράσεις των αιθέριων ελαίων 

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 5: 1 θέση Νομικού (8,5 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα

 1. «Η αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση των αιθέριων ελαίων των αρωματικών φυτών των Ιονίων Νήσων και η αξιοποίηση τους στην τεχνολογία τροφίμων και φαρμάκων» (για διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποίηση Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων) 
 • Παραδοτέο: Δημιουργία έντυπου υλικού για σεμινάριο στην τοπική κοινωνία (για αντιμικροβιακή δράση) - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (1)
 • Παραδοτέο: Δημιουργία έντυπου υλικού για σεμινάριο στην τοπική κοινωνία (για αντιμικροβιακή δράση) - ΛΕΥΚΑΔΑ (1)
 • Παραδοτέο: Δημιουργία έντυπου υλικού για σεμινάριο στην τοπική κοινωνία (για αντιμικροβιακή δράση) - ΖΑΚΥΝΘΟΣ (1)
 • Παραδοτέο: Δημιουργία έντυπου υλικού για σεμινάριο στην τοπική κοινωνία (για αντιοξειδωτική δράση) - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (1)
 • Παραδοτέο: Δημιουργία έντυπου υλικού για σεμινάριο στην τοπική κοινωνία (για αντιοξειδωτική δράση) -ΛΕΥΚΑΔΑ (1)
 • Παραδοτέο: Δημιουργία έντυπου υλικού για σεμινάριο στην τοπική κοινωνία (για αντιοξειδωτική δράση) - ΖΑΚΥΝΘΟΣ (1)
 • Παραδοτέο: Ενέργειες προβολής και προώθησης των νέων μεθόδων
  • Παραδοτέο: Υλοποίηση σεμιναρίων κι δράσεων διά βίου εκπαίδευσης – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (1)

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Νομικής από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

2. Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Δίκαιο Τεχνολογίας – Πληροφοριών

3. 4ετής επαγγελματική εμπειρία ως δικηγόρος και εξειδίκευση στη διαχείριση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας  

4. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

5. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

6. Θα συνεκτιμηθεί γνώση στο δίκαιο τροφίμων 

7. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 6: 1 θέση Τεχνολόγου Φυτικής Παραγωγής (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Η αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση των αιθέριων ελαίων των αρωματικών φυτών των Ιονίων Νήσων και η αξιοποίηση τους στην τεχνολογία τροφίμων και φαρμάκων» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
 • Παραδοτέο: Πίνακες και χρωματογραφήματα των επιμέρους συστατικών των ελαίων
 1. «Θερινό Σχολείο και πρόγραμμα σπουδών βιολογικής γεωργίας» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
 • Παραδοτέο: Ερευνητική φάση Α: Προκαταρκτικές εργασίες για την εγκατάσταση του πειραματικού αμπελώνα και την δημιουργία της τράπεζας γενετικού υλικού ποικιλιών αμπέλου των Ιονίων Νήσων
 • Παραδοτέο: Ερευνητική φάση Β: Εγκατάσταση του πειραματικού αμπελώνα με αρδευτικό σύστημα, αυτόματους αισθητήρες εδαφικής υγρασίας και κινητό στέγαστρο
 1. «Βάση δεδομένων για τον περιβαλλοντικό πλούτο των Ιονίων Νήσων για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
 • Παραδοτέο: Επισκέψεις σε περιοχές μελέτης και δειγματοληψία
 • Παραδοτέο: Καταγραφή της χλωρίδας-φωτογράφηση
  και εργασίες ταξινόμησης φυτικών ειδών

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα Τεχνολόγου Φυτικής Παραγωγής

2. 5ετής επαγγελματική εμπειρία ως γεωπόνος και αποδεδειγμένη εμπειρία στην αναγνώριση και συστηματική κατάταξη φυτικών ειδών και εμπειρία στις μικροβιολογικές αναλύσεις αιθέριων ελαίων 

3. Θα συνεκτιμηθούν διδακτική δραστηριότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συμμετοχή σε ερευνητικό έργο στο αντικείμενο της βιολογικής γεωργίας και των τροφίμων

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 7: 1 θέση  αποφοίτου β΄βάθμιας εκπαίδευσης (2,5 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Η αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση των αιθέριων ελαίων των αρωματικών φυτών των Ιονίων Νήσων και η αξιοποίηση τους στην τεχνολογία τροφίμων και φαρμάκων» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
 • Παραδοτέο: Αναφορά πειραματικών αποτελεσμάτων αντιμικροβιακής δράσης - Συμπεράσματα

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Απολυτήριο Λυκείου

2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην απομόνωση των επιμέρους συστατικών των αιθέριων ελαίων με όργανα υδρο-απόσταξης, αέριο/υγρό χρωματογράφο και μικροβιολογικές αναλύσεις στις δράσεις των αιθέριων ελαίων 

3. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 8: 1 θέση Οικονομολόγου με ειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων, (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Δια βίου μάθηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στα τοπικά νησιωτικά προϊόντα και υπηρεσίες» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
 • Παραδοτέο: Δομή, λειτουργία & οργάνωση του Προγράμματος
 • Παραδοτέο: Αξιολόγηση Προγράμματος

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις οικονομικές επιστήμες

2. Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων

3. 4ετής επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων 

3. Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 9: 1 θέση Φιλολόγου (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Δια βίου μάθηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στα τοπικά νησιωτικά προϊόντα και υπηρεσίες» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
 • Παραδοτέο: Δομή, λειτουργία & οργάνωση του Προγράμματος
 • Παραδοτέο: Τρόποι Αξιοποίησης Ψηφιακής Πλατφόρμας - Προσαρμογή Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Παραδοτέο: Γραφείο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 1. «Βάση δεδομένων για τον περιβαλλοντικό πλούτο των Ιονίων Νήσων για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
 • Παραδοτέο: Συνεργασία και επικοινωνία με τοπικούς παραγωγούς για εκμετάλλευση τουριστικών υπηρεσιών
 • Παραδοτέο: Παραγωγή ενημερωτικού υλικού για ενημέρωση και προσέλκυση τουριστών
 • Παραδοτέο: Ενέργειες προώθησης της δράσης
 • Παραδοτέο: Υλικό για το ψηφιακό σχολείο και σχετικές επιδείξεις

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στη φιλολογία

2. 2ετής προϋπηρεσία  

3. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία στην επιμέλεια επιστημονικών κειμένων, συναφών με μικροβιολογικές αναλύσεις

6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 10: 1 θέση Νομικού (10μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Εκπαιδευτικές Δράσεις και συμβουλευτική για την Κοινωνική Οικονομία»
 • Παραδοτέο: Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Παραδοτέο: Εκτίμηση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Παραδοτέο: Έρευνα αγοράς

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις νομικές επιστήμες

2. Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες με εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο

3. 5ετής εμπειρία στην άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος 

3. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ 

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 11: 1 θέση Κοινωνιολόγου ή Οικονομολόγου (10 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Εκπαιδευτικές Δράσεις και συμβουλευτική για την Κοινωνική Οικονομία»
 • Παραδοτέο: Συμβουλευτική υποστήριξη συνεταιρισμών κοινωνικής οικονομίας που αφορούν την πιλοτική λειτουργία της ομάδας συμβουλευτικής υποστήριξης - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις οικονομολόγου ή κοινωνιολόγου

2. 3ετής επαγγελματική εμπειρία (θα συνεκτιμηθεί η συνάφεια με το αντικείμενο της κοινωνικής οικονομίας)

2. Θα συνεκτιμηθεί αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

3. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail).

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 12: 1 θέση Μουσικού (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Ιόνιο Μουσικό Αρχείο : διάδοση μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ενός πλαισίου ψηφιακής αξιοποίησης» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
 • Παραδοτέο: Σχέδια λοιπών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων & 2 ημερίδες σε Κεφαλονιά – Λευκάδα
 • Παραδοτέο: Πρωτογενές ηχητικό και οπτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
 1. «Οπτικοακουστική οικολογία : αποτύπωση του φυσικού περιβάλλοντος του Ιονίου Πελάγους σε μορφή ψηφιακού μουσείου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
 • Παραδοτέο: Εκτέλεση των έργων σε ειδικούς χώρους - Συναυλία Κεφαλονιά
 • Παραδοτέο: Εκτέλεση των έργων σε ειδικούς χώρους - Συναυλία Ζάκυνθος
 • Παραδοτέο: διαλέξεις στην Κεφαλονιά (2)
 • Παραδοτέο: Σχέδιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης & Οργάνωση Ψηφιακού Σχολείου
 • Παραδοτέο: Ενημέρωση σε σχολεία της Κεφαλονιάς (2)
 • Παραδοτέο: Αναλυτικό πλάνο καταγραφών
 • Παραδοτέο: Καταγραφή & Ηχογραφήσεις πρωτογενούς ηχητικού και οπτικού υλικού & επεξεργασία αυτού ψηφιακά (καλλιτεχνική δημιουργία - cd)
 • Παραδοτέο: Σειρά οπτικοακουστικών έργων σε ψηφιακή μορφή

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις μουσικές σπουδές

2. Διδακτορικός τίτλος στην Ηλεκτροακουστική Μουσική 

3. Ερευνητική εμπειρία στον τομέα της μουσικολογίας

4. Σχετική διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 13: 1 θέση Φυσικού (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Βάση δεδομένων για τον πολιτιστικό πλούτο των Ιονίων Νήσων για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος» - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 • Παραδοτέο: Συνεργασία και επικοινωνία με τοπικούς παραγωγούς για εκμετάλλευση  τουριστικών υπηρεσιών – ημερίδα ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 • Παραδοτέο: Δράσεις προώθησης και διάχυσης για το εξωτερικό για προσέλκυση θρησκευτικού τουρισμού
 • Παραδοτέο: Καταγραφή και αποτύπωση εκκλησιών

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Φυσικού από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

2. Άριστη γνώση χρήσης συστημάτων GPS, GIS

3. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 14: 1 θέση Αποφοίτου Σχολής Καλών Τεχνών (ζωγράφος) (13,5 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Βάση δεδομένων για τον πολιτιστικό πλούτο των Ιονίων Νήσων για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος» - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 • Παραδοτέο: Προετοιμασία υλικού για ψηφιακό σχολείο
 • Παραδοτέο: Δράσεις e-learning σε νέους
 • Παραδοτέο: Καταγραφή και αποτύπωση εκκλησιών

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Σχολής Καλών Τεχνών 

2. Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της ζωγραφικής

3. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

ΘΕΣΗ 15: 1 θέση Γεωπόνου (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

a. «Θερινό Σχολείο και πρόγραμμα σπουδών βιολογικής γεωργίας» - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

 • Παραδοτέο:  Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό
 • Παραδοτέο: Ερευνητική φάση Α: Προκαταρκτικές εργασίες για την εγκατάσταση του πειραματικού αμπελώνα και την δημιουργία της τράπεζας γενετικού υλικού ποικιλιών αμπέλου των Ιονίων Νήσων
 • Παραδοτέο: Ερευνητική φάση Β: Εγκατάσταση του πειραματικού αμπελώνα με αρδευτικό σύστημα, αυτόματους αισθητήρες εδαφικής υγρασίας και κινητό στέγαστρο
 • Παραδοτέο: Ερευνητική φάση Γ: Αξιολόγηση των διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης του αμπελώνα, και της υδατικής καταπόνησης στις ποικιλίες αμπέλου των Ιονίων Νήσων

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Γεωπόνου ή ισότιμο πτυχίο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή

2. Κατοχή αναγνωρισμένου Διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων ή συναφές αντικείμενο 

3. Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο της Βιολογικής Δενδροκομίας ή/και Αμπελουργίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

4. Ερευνητική εμπειρία στη μελέτη υδατικών σχέσεων φυτού-εδάφους με τη χρήση ψηφιακών ομοιωμάτων

5. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

6. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

7. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

ΘΕΣΗ 16: 1 θέση Επιστημονικού Συμβούλου Επικοινωνίας (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στην εξής πρόταση:

a. Οριζόντια Δράση Δημοσιότητας

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις κοινωνικές επιστήμες

2. Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος με εξειδίκευση στην επικοινωνία και την πολιτιστική πολιτική

3. 5ετής επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας 

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

6. Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη συναφούς διδακτικής εμπειρίας

7. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

ΘΕΣΗ 17: 1 θέση Αρχιτέκτονα (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Μελέτη - έργο αποτύπωσης αντιπροσωπευτικών έργων επτανησιακής αρχιτεκτονικής σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα»
 • Παραδοτέο: Ενδιάμεση μελέτη εφαρμογής 
 • Παραδοτέο: Τελική έκθεση μελέτης
 • Παραδοτέο: Ημερίδες – παρουσιάσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Αρχιτεκτονικής από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

2. Τουλάχιστον 10ετής επαγγελματική εμπειρία στη μελέτη αρχιτεκτονικών έργων (με έμφαση στις κατοικίες) και αποκαταστάσεων νεοκλασικών και παραδοσιακών κατοικιών , καθώς και στη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων 

3. Θα συνεκτιμηθεί σχετικό ερευνητικό έργο ή δημοσιεύσεις

4. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 18: 1 θέση Αρχιτέκτονα (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Μελέτη - έργο αποτύπωσης αντιπροσωπευτικών έργων επτανησιακής αρχιτεκτονικής σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα»
 • Παραδοτέο: Ενδιάμεση μελέτη εφαρμογής 
 • Παραδοτέο: Τελική έκθεση μελέτης
 • Παραδοτέο: Ημερίδες – παρουσιάσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Αρχιτεκτονικής από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

2. Τουλάχιστον 10ετής επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες αρχιτεκτονικών έργων (με έμφαση στις κατοικίες), αναστηλώσεων κι αναπαλαιώσεων διατηρητέων και παραδοσιακών κατοικιών και στη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων 

3. Θα συνεκτιμηθεί σχετικό ερευνητικό έργο ή δημοσιεύσεις

4. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 19: 1 θέση Αρχιτέκτονα (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Μελέτη - έργο αποτύπωσης αντιπροσωπευτικών έργων επτανησιακής αρχιτεκτονικής σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα»
 • Παραδοτέο: Ενδιάμεση μελέτη εφαρμογής 
 • Παραδοτέο: Τελική έκθεση μελέτης
 • Παραδοτέο: Ημερίδες – παρουσιάσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Αρχιτεκτονικής από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

2. Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες αρχιτεκτονικών έργων (με έμφαση στις κατοικίες) και επιβλέψεις ανακαινίσεων  

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

4. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 20: 1 θέση Πολιτικού Μηχανικού (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Μελέτη - έργο αποτύπωσης αντιπροσωπευτικών έργων επτανησιακής αρχιτεκτονικής σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα»
 • Παραδοτέο: Ενδιάμεση μελέτη εφαρμογής 
 • Παραδοτέο: Τελική έκθεση μελέτης
 • Παραδοτέο: Ημερίδες – παρουσιάσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με εξειδίκευση στα δομικά έργα

2. Επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

4. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 21: 1 θέση Αρχιτέκτονα (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στις εξής προτάσεις/παραδοτέα:

 1. «Μελέτη - έργο αποτύπωσης αντιπροσωπευτικών έργων επτανησιακής αρχιτεκτονικής σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα»
 • Παραδοτέο: Ενδιάμεση μελέτη εφαρμογής 
 • Παραδοτέο: Τελική έκθεση μελέτης
 • Παραδοτέο: Ημερίδες – παρουσιάσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Αρχιτεκτονικής από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

2. Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες αρχιτεκτονικών έργων (με έμφαση στις κατοικίες) και μελέτες εφαρμογής κατοικιών κι λοιπών κατασκευαστικών έργων  

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

4. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 22: 1 θέση Βοηθητικού Στελέχους Επικοινωνιακής Λειτουργίας – Ζάκυνθος (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στην εξής πρόταση:

a. Οριζόντια Δράση Δημοσιότητας

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στις επιστήμες επικοινωνίας ή τις κοινωνικές επιστήμες

2. Επαγγελματική εμπειρία ως δημοσιογράφος σε έντυπα ή/και ηλεκτρονικά ΜΜΕ ή σε γραφείο Τύπου/Επικοινωνίας ή Δημοσίων Σχέσεων

3. Πολύ Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών (MS-Office, κοινωνικά δίκτυα)

4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 23: 1 θέση Βοηθητικού Στελέχους Επικοινωνιακής Λειτουργίας – Λευκάδα (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στην εξής πρόταση:

a. Οριζόντια Δράση Δημοσιότητας

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στις επιστήμες επικοινωνίας ή τις κοινωνικές επιστήμες

2. Επαγγελματική εμπειρία ως δημοσιογράφος σε έντυπα ή/και ηλεκτρονικά ΜΜΕ ή σε γραφείο Τύπου/Επικοινωνίας ή Δημοσίων Σχέσεων

3. Πολύ Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών (MS-Office, κοινωνικά δίκτυα)

4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 24: 1 θέση Βοηθητικού Στελέχους Συντονιστή - Κεφαλονιά (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στην εξής πρόταση:

a. Οριζόντια Δράση Διοίκησης Έργου

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις οικονομικές ή διοικητικές επιστήμες

2. Θα συνεκτιμηθεί αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις οικονομικές ή διοικητικές επιστήμες

3. Επαγγελματική εμπειρία σε διοικητικές θέσεις και τουλάχιστον 4ετής επαγγελματική εμπειρία σε υλοποίηση προγραμμάτων ΚΠΣ

3. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail)

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 25: 1 θέση Βοηθητικού Στελέχους Συντονιστή - Ζάκυνθος (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στην εξής πρόταση:

a. Οριζόντια Δράση Διοίκησης Έργου

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις οικονομικές ή διοικητικές επιστήμες

2. Θα συνεκτιμηθεί αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις οικονομικές ή διοικητικές επιστήμες

3. Επαγγελματική εμπειρία σε διοικητικές θέσεις (τουλάχιστον 4ετής) και επαγγελματική εμπειρία σε υλοποίηση προγραμμάτων ΚΠΣ

3. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail)

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

ΘΕΣΗ 26: 1 θέση Βοηθητικού Στελέχους Συντονιστή - Λευκάδα (1 έτους, με δυνατότητα ανανέωσης) για συμμετοχή στην εξής πρόταση:

a. Οριζόντια Δράση Διοίκησης Έργου

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα στις οικονομικές ή διοικητικές επιστήμες

2. Επαγγελματική εμπειρία σε διοικητικές θέσεις (τουλάχιστον 2ετής)

3. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet, e-mail)

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική φόρμα αίτησης (www.teiion.gr). Η αίτηση θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αντίγραφο ταυτότητας). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» από 28/09/2011 έως και 12/10/2011 (ημερομηνία αποστολής) στη διεύθυνση:

 

 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42  Αθήνα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ.Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας

 

 

 

espa logo