27.10.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( Συνεργάτης Διοικητικής Λειτουργίας )

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Αίτηση

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση «Συνεργάτης Διοικητικής Λειτουργίας», στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με κωδικό MIS 300751.

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας – δύο (2) ανθρωπομηνών) εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:

  1.  Συνεργάτης Διοικητικής Λειτουργίας 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι.  Πληροφορικής ή Θετικών  ή Διοικητικών Επιστημών ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού
  2. Γνώση της τεχνικής Balance Scorecard και των εργαλείων λογισμικού ADONIS & ADOSCORE της εταιρείας BOC S.A

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για επιλογή Συνεργάτη Διοικητικής Λειτουργίας – ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».

 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

11742 Αθήνα


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 10 ημέρες, αρχής γενομένης από την Πέμπτη 27η Οκτωβρίου 2011.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας