ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση «Ερευνητής - Μελετητής», στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Σύνταξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Σύνταξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας – ενός και μισού ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης) εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:


  1.  Ερευνητής - Μελετητής 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι.  ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού
  2. Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  3. Σημαντική Εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων οργανισμών

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για επιλογή Ερευνητή – Μελετητή για την πράξη «Σύνταξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»».


 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

11742 Αθήνα


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 10 ημέρες, αρχής γενομένης από την Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2011.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας