ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Αίτηση


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση «Τεχνικού Διαχείρισης Δικτύων», στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», με κωδικό MIS 303340».

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων/ Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του έργου), εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται, ως εξής:

1. Τεχνικός Διαχείρισης Δικτύου

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου ή ισότιμο αντίστοιχο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Πρόσθετες σπουδές κατά προτίμηση μεταπτυχιακού επιπέδου, συναφείς με το αντικείμενο του έργου (διαδικτυακά συστήματα και πολυμέσα).
  • Γνώσεις ή/και εμπειρία σε θέματα διαδικτυακού προγραμματισμού, διαχείρισης συστημάτων βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων.
  • Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (Τουλάχιστον επιπέδου Β2)
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Θα συνεκτιμηθούν:

  • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του έργου.
  • Διαθεσιμότητα για μετακινήσεις σε εγκαταστάσεις εκτός Αθηνών.

Αντικείμενα του έργου θα είναι:

Η συμμετοχή του Συνεργάτη Πληροφορικής προβλέπεται στην υλοποίηση και σύνταξη των εξής παραδοτέων:

Σύνταξη των Εκθέσεων, Μελέτη της Υπάρχουσας Κατάστασης, Σχεδίαση του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Οργάνωση του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Σχεδίασης και της Οργάνωσης του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Προβολή, Δημοσιότητα του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ», Καθορισμός της απαιτούμενης Υλικοτεχνικής Υποδομής και Λογισμικού για ΠΣ, Τοπολογία, Διασύνδεση Συστημάτων, Αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών, Αξιολόγηση της Πράξης «ΔΑΣΤΑ» & Αξιολόγηση του «ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ» - Μηχανισμός Αναδράσεως - Διορθωτικές Παρεμβάσεις στη Σχεδίαση, την Οργάνωση και τη Λειτουργία του «ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΣΤΑ».

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για επιλογή Τεχνικού Διαχείρισης Δικτύων - ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».


ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/ Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

11742 Αθήνα


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Ιωαν. Δραγώνας