Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Τεχνικού στην Λευκάδα

               

         ΑΙΤΗΣΗ

 


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων προσκαλεί για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για παροχή έργου από εξωτερικούς συνεργάτες στο παράρτημα Λευκάδας, εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία περιγράφονται ως εξής:

 1. Ηλεκτρολόγος – Συντηρητής Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού του Παραρτήματος Λευκάδας

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ΤΕΙ
2. Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου lower)   
3. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet)
4. 18μηνη επαγγελματική προϋπηρεσία
5. Επαγγελματική Εξειδίκευση σε Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και στην  εγκατάσταση Δικτύων  
6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης


Αντικείμενα του έργου θα είναι:
Συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού των Τμημάτων του Παραρτήματος Λευκάδας. Η παρουσία στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος θα είναι καθημερινή. Η αμοιβή ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους από την υπογραφή της. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες προετοιμασίας για την μεταφορά του εξοπλισμού των Τμημάτων στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Παραρτήματος.          

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (www.teiion.gr) όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος και η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αντίγραφο Α.Δ.Τ.) καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους διαθεσιμότητάς στο Ίδρυμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του παραρτήματος Λευκάδας. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.
Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη Στελέχους Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής» από 27/01/2012 έως και 03/02/2012 στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 56
117 42  Αθήνα

 

 


Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων


Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας