ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Αίτηση 


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου από εκπαιδευτικό προσωπικό ως «Επιστημονικός Συνεργάτης», με ωριαία αντιμισθία, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας(ΜΚΕ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS:304315.


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων / Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη, (1) Τις διατάξεις του Ν.1404/83 (ΦΕΚ/173/τ.Α΄/24-11-83 «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (2) Τα άρθρα 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 και 14 του Ν.3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Τ΄. Α΄/ 28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», (3) Την Κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 679/1996 (ΦΕΚ 826/Τ΄. Β΄) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμ. Β1/819 "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009, (4) Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθ. Ε5/1585/20-3-84 (ΦΕΚ 191/τ.Β΄ /27-3-84) «Εσωτερική Διάρθρωση, Οργάνωση και Λειτουργία των ΤΕΙ», (5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 195 (ΦΕΚ/156/20-6-2003) «Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων», (6) Την με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων « (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), (7)Την με αρ. 7/18.2.2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, για την εκτέλεση της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ (2007-2013), προτίθεται να προβεί τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας έως ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, με δυνατότητα ανανέωσης), για την υλοποίηση δύο μαθημάτων επιλογής τα οποία θα διδαχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS:304315.

Τα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

  1. Οργάνωση και διαχείριση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  2. Αγορά και επιχειρηματικότητα – Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις.

Στα καθήκοντα του διδάσκοντα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • ·Φάκελοι μαθημάτων (Πρόγραμμα διαλέξεων, εκπαιδευτικό υλικό, επιχειρηματικές ιδέες/σχέδια φοιτητών/τριων, βαθμολογίες φοιτητών, προγράμματα δραστηριοτήτων κ.λπ.)
  • ·Μελέτες περίπτωσης για κάθε μάθημα
  • ·Εικονικές επιχειρήσεις για κάθε μάθημα
  • ·Απουσιολόγια διδασκόντων και ωφελουμένων σπουδαστών
  • ·Προετοιμασία και διενέργεια των εξετάσεων

Η Πρόσκληση για υποβολή πρότασης αφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων τα οποία αναφέρθηκαν ανωτέρω στα τμήματα του ΤΕΙ στη Λευκάδα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα εξής προσόντα:

Προϋπόθεση για τη σύναψη των συμβάσεων «Επιστημονικού Συνεργάτη» του Θέματος είναι η κατοχή Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική και την Διοίκηση των Επιχειρήσεων .

Τα ελάχιστα προσόντα για τη σύναψη των συμβάσεων «Επιστημονικού Συνεργάτη » του Θέματος είναι τα ακόλουθα, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου:

  • Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων
  • Επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα η οποία αποδεικνύεται από δύο (2) τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις .

Θα εκτιμηθεί η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Το πιστοποιητικό στρατολογίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για τους υποψηφίους που τελικά θα επιλεγούν.

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της πρόσκλησης, μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποβολής πρότασης, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στη διεύθυνση «ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών», Λεωφ. Συγγρού 56, 11742 Αθήνα, σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου από εκπαιδευτικό προσωπικό ως «Επιστημονικοί Συνεργάτες», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας(ΜΚΕ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS:304315.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 15 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 

Το αρχείο της πρόσκλησης, καθώς και αντίγραφο της αίτησης, θα βρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.http://www.teiion.gr

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

& Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 

                                                                                       Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας

 

 

 

 

espa logo 50