ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Εργαστηριακών Χημικών Αναλωσίμων»

στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» -

Δ.21 : «Ποιότητα των φυσικών υδάτων και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα»

σε .pdf

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/88.

 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.

 5. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.].

 6. Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α’173/ 30-09-2010] «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989»

 8. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).

 9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

 10. Η με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 104350/Ε5 (ΦΕΚ 312/13-09-11 τ.ΥEΘ) απόφαση της ίδιας Υπουργού.

 11. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό.

 12. Την με αριθ. πρωτ. 12032/ 08-07-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 17794/ 24-10-2011 Απόφαση, και με Κωδικό ΟΠΣ : 352400.

 13. Η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κωδικό ΣΑ: Ε2458 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580061, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12032/8-7-2011 απόφαση ένταξης και στην υπ’ αριθ. 17794/24-10-11 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ως άνω πράξης.

 14. Την µε αριθ. 15/ 23-04-2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, προμήθειας «Εργαστηριακών Χημικών Αναλωσίμων», προϋπολογισμού δαπάνης έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ (11.660,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Εργαστηριακών Χημικών Αναλωσίμων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 11.660,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εργαστηριακών χημικών αναλωσίμων υλικών.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου. Τυχόν υποβολή προσφοράς για τμήμα ή τμήματα του έργου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ (11.660,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 23/4/2012.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από την Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2 – Τ.Κ. 29100 – Ζάκυνθος, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ. 26950 - 24941, fax: 26950-24949 και email: dkoul@teiion.gr, aparasxi@yahoo.gr, alexandra_ntouzevic@yahoo.gr ) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος του ως άνω Τμήματος (υπεύθυνοι επικοινωνίας: Κουλουγλιώτης Διονύσιος, Παράσχη Αναστασία, Ντούζεβιτς Αλεξάνδρα - τηλ.: 26950-24945, fax: 26950-24949. Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 03/05/2012.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι την Δευτέρα 07/05/2012 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Δευτέρα 07/05/2012 και ώρα 14:00, προκειμένου να αποσταλούν υπηρεσιακώς στον τόπο διενέργειας του Διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Τρίτη 08/05/2012.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Τετάρτη 09/05/2012 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Δ.21)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 09/05/2012

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει ενός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι.

ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( € ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης των εργαστηριακών χημικών αναλωσίμων υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον αναθέτοντα (Ζάκυνθος).

Η παράδοση των εργαστηριακών χημικών αναλωσίμων υλικών θα γίνει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

 • Έκδοση Τ.Π.-Δ.Α. και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προδιαγραφές Εργαστηριακών Χημικών Αναλωσίμων Υλικών

Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να περιγράψει τα απαιτούμενα είδη (εργαστηριακά αναλώσιμα χημικά υλικά) που θα προσφέρει.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

ACETON SUPRASOLV (συσκευασία 2,5 L)

12

2.

ACETON HPLC GRADIENT GRADE LICHROSOLV (συσκευασία 2,5 L)

8

3.

METHANOL SUPRASOLV (συσκευασία 2,5 L)

12

4.

HEXANE >99% EMSURE (συσκευασία 2,5 L)

4

5.

DICHLOROMETHANE SUPRASOLV (συσκευασία 1L)

8

6.

N-PENTANE FOR ANALYSIS EMSURE

(συσκευασία 1L)

4

7.

SULFURIC ACID 96% SUPRAPUR (συσκευασία 250 ML)

2

8.

HYDROCHLORIC ACID 30% SUPRAPUR (συσκευασία 1L)

2

9.

DIETHYLETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY SUPRASOLV (συσκευασία 1 L)

4

10.

METHANESULFONIC ACID 1Μ IN WATER

FOR ION CHROMATOGRAPHY (συσκευασία 100 ML)

1

11.

PHOSPHORIC ACID 85% SUPRAPUR (συσκευασία 250 ML)

2

12.

TOC STANDARD SOLUTION ACC. TO EN1484-H3/DIN 38409-H3

(POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE IN WATER 1000MG/LT CERTIPUR) (συσκευασία 100 ML)

1

13.

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ NS10/19

GRADE A 10ML

20

14.

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΛΕΥΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 2ML Φ12Χ32 ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ (Πακέτο των 100)

2

15.

ΠΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 14 (Πακέτο των 100)

1

16.

ΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 14 (Πακέτο των 100)

2

17.

SEPTA SILICONE-PTFE COATED ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 14 (Πακέτο των 100)

4

18.

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΛΕΥΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 4ML Φ15X45 ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ (Πακέτο των 100)

4

19.

ΠΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΜΕ PTFE-RUBBER SEPTUM ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 18 (Πακέτο των 100)

4

20.

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 250ΜΜ DURAN

2

21.

ΠΛΑΚΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 250ΜΜ

2

22.

SILICA GEL ORANGE WHITE ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΚΟΡΕΣΤΕΙ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ (συσκευασία του 1 κιλού)

2

23.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ORIGINAL EPPENDORF RESEARCH PLUS 10-100 H

2

24.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ORIGINAL EPPENDORF RESEARCH PLUS 20-200 H

2

25.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ORIGINAL EPPENDORF RESEARCH PLUS 100-1000

2

26.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ORIGINAL EPPENDORF RESEARCH PLUS 1000 - 5000

2

27.

TIPS ΤΥΠΟΥ EPPENDORF ΚΙΤΡΙΝΑ 200μL (Πακέτο των 1000)

1

28.

TIPS ΤΥΠΟΥ EPPENDORF ΜΠΛΕ 1000μL (Πακέτο των 1000)

1

29.

TIPS ΤΥΠΟΥ EPPENDORF ΜΠΛΕ 5000μL (Πακέτο των 1000)

1

30.

TIPS ΤΥΠΟΥ EPPENDORF ΜΙΚΡΑ ΛΕΥΚΑ CRYSTAL ΚΟΝΤΑ 10 μL (Πακέτο των 1000)

1

31.

BOVINE SERUM ALBUMIN (BSA) SIGMA A2153 (συσκευασία 1ΚG)

1

32.

Β-CITRONELLOL FLUKA 51381

1

33.

CITRONELLYL FORMATE W231401 FCC (sample)

1

34.

GERANYL FORMATE W251402 FCC (sample)

1

35.

METHYLISOEUGENOL W247618 (250g)

1

36.

ROSE OXIDE 83917 (1 ML)

1

37.

GERANYL PROPIONATE W251704 (sample)

1

38.

TRANS-2-METHYL-2-BOUTENOIC ACID W359904 (sample)

1

39.

MYRTENYL ACETATE W376507 (sample)

1

40.

ETHANOL ABSOLUTE denatured with 1% MEK and 0.0001% Bitrex GR for analysis (συσκευασία 2.5 LT)

2

41.

TIPS GILSON ORIGINAL D1000, 1000 μL (Πακέτο των 1000)

1

42.

ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΜΑΚΡΙΕΣ (Πακέτο των 250)

4

43.

ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΚΟΝΤΕΣ (Πακέτο των 250)

4ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΠίνακας 1. Οικονομική Προσφορά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

ACETON SUPRASOLV (συσκευασία 2,5 L)

12

39,00€

468,00

2.

ACETON HPLC GRADIENT GRADE LICHROSOLV (συσκευασία 2,5 L)

8

24,00€

192,00

3.

METHANOL SUPRASOLV (συσκευασία 2,5L)

12

21,00€

252,00

4.

HEXANE >99% EMSURE (συσκευασία 2,5 L)

4

36,00€

144,00

5.

DICHLOROMETHANE SUPRASOLV (συσκευασία 1L)

8

36,50€

292,00

6.

N-PENTANE FOR ANALYSIS EMSURE

(συσκευασία 1L)

4

45,00

180,00

7.

SULFURIC ACID 96% SUPRAPUR (συσκευασία 250 ML)

2

97,00

194,00

8.

HYDROCHLORIC ACID 30% SUPRAPUR (συσκευασία 1L)

2

93,00

186,00

9.

DIETHYLETHER FOR GAS CHROMATOGRAPHY SUPRASOLV (συσκευασία 1 L)

4

54,00

216,00

10.

METHANESULFONIC ACID 1Μ IN WATER

FOR ION CHROMATOGRAPHY (συσκευασία 100 ML)

1

356,30

356,30

11.

PHOSPHORIC ACID 85% SUPRAPUR (συσκευασία 250 ML)

2

234,00

468,00

12.

TOC STANDARD SOLUTION ACC. TO EN1484-H3/DIN 38409-H3

(POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE IN WATER 1000MG/LT CERTIPUR) (συσκευασία 100 ML)

1

67,00

67,00

13.

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ NS10/19 GRADE A 10ML

20

5,25

105,00

14.

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΛΕΥΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 2ML Φ12Χ32 ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ (Πακέτο των 100)

2

20,00

40,00

15.

ΠΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 14 (Πακέτο των 100)

1

7,50

7,50

16.

ΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 14 (Πακέτο των 100)

2

7,90

15,80

17.

SEPTA SILICONE-PTFE COATED ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΙΑΛΙΔΙΑ (Πακέτο των 100)

4

20,00

80,00

18.

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΛΕΥΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 4ML Φ15X45 ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ (Πακέτο των 100)

4

16,00

64,00

19.

ΠΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΜΕ PTFE-RUBBER SEPTUM ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 18 (Πακέτο των 100)

4

23,00

92,00

20.

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 250ΜΜ DURAN

2

220,00

440,00

21.

ΠΛΑΚΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 250ΜΜ

2

26,00

52,00

22.

SILICA GEL ORANGE WHITE ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΚΟΡΕΣΤΕΙ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ (συσκευασία του 1 κιλού)

2

15,00

30,00

23.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ORIGINAL EPPENDORF RESEARCH PLUS 10-100 H

2

310,00

620,00

24.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ORIGINAL EPPENDORF RESEARCH PLUS 20-200 H

2

310,00

620,00

25.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ORIGINAL EPPENDORF RESEARCH PLUS 100-1000

2

310,00

620,00

26.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ ORIGINAL EPPENDORF RESEARCH PLUS 1000 – 5000

2

310,00

620,00

27.

TIPS ΤΥΠΟΥ EPPENDORF ΚΙΤΡΙΝΑ 200Μl (Πακέτο των 1000)

1

4,70

4,70

28.

TIPS ΤΥΠΟΥ EPPENDORF ΜΠΛΕ 1000μL (Πακέτο των 1000)

1

7,30

7,30

29.

TIPS ΤΥΠΟΥ EPPENDORF ΜΠΛΕ 5000μL (Πακέτο των 1000)

1

7,30

7,30

30.

TIPS ΤΥΠΟΥ EPPENDORF ΜΙΚΡΑ ΛΕΥΚΑ CRYSTAL ΚΟΝΤΑ 10 μL (Πακέτο των 1000)

1

22,30

22,30

31.

BOVINE SERUM ALBUMIN (BSA) SIGMA A2153 (συσκευασία 1ΚG)

1

2.445,00

2.445,00

32.

Β-CITRONELLOL FLUKA 51381

1

188,00

188,00

33.

CITRONELLYL FORMATE W231401 FCC (sample)

1

29,10

29,10

34.

GERANYL FORMATE W251402 FCC (sample)

1

26,50

26,50

35.

METHYLISOEUGENOL W247618 (250g)

1

62,70

62,70

36.

ROSE OXIDE 83917 (1 ML)

1

19,30

19,30

37.

GERANYL PROPIONATE W251704 (sample)

1

29,10

29,10

38.

TRANS-2-METHYL-2-BOUTENOIC ACID W359904 (sample)

1

29,10

29,10

39.

MYRTENYL ACETATE W376507 (sample)

1

29,10

29,10

40.

ETHANOL ABSOLUTE denatured with 1% MEK and 0.0001% Bitrex GR for analysis (συσκευασία 2.5 LT)

2

34,29

68,58

41.

TIPS GILSON ORIGINAL D1000, 1000 μL (Πακέτο των 1000)

1

20,00

20,00

42.

ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΜΑΚΡΙΕΣ (Πακέτο των 250)

4

8,75

35,00

43.

ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR ΚΟΝΤΕΣ (Πακέτο των 250)

4

8,75

35,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

9.479,68

Φ.Π.Α. 23%

2.180,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

11.660,00 €espa logo