ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Βασικής Ταυτότητας και ενημερωτικού υλικού ΔΑΣΤΑ»

στα πλαίσια της πράξης με τίτλο:

«Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»


έκδοση pdf


                                                                                                                                               

 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/88.
 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.
 5. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.].
 6. Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α’173/ 30-09-2010] «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989»
 8. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).
 9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

10. Τη με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 104350/Ε5 (ΦΕΚ 312/13-09-11 τ.ΥEΘ)   απόφαση της ίδιας Υπουργού.

11. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό.

12. Την με αριθ. πρωτ. 22618/12-11-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΟΠΣ: 303340.

13. Η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κωδικό ΣΑ: Ε8458 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ84580511.

14. Τη µε αριθ. 16/2-5-2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, προμήθειας «Προμήθεια Βασικής Ταυτότητας και ενημερωτικού υλικού ΔΑΣΤΑ», προϋπολογισμού δαπάνης έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια Βασικής Ταυτότητας και ενημερωτικού υλικού ΔΑΣΤΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 6.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Βασικής Ταυτότητας και Ενημερωτικού υλικού, με σκοπό την πληροφόρηση τόσο των φοιτητών του Ιδρύματος, όσο και των δυνητικών συνεργαζόμενων φορέων για τη λειτουργία της δομής ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, καθώς και για τις δυνατότητες συνεργασίας οι οποίες απορρέουν από τη λειτουργία της νέας αυτής Δομής (πληροφορίες www.dasta.teiion.gr).

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται:

 1. Ο Σχεδιασμός και η Παράδοση σε ηλεκτρονικά αρχεία προς παραγωγή, της Βασικής Ταυτότητας της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, που απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνει τον Λογότυπο, το Μήνυμα (slogan), τα Σήματα των τριών (3) δομών-γραφείων και τις Βασικές Εφαρμογές της. Η Βασική Ταυτότητα, πρέπει να συνάδει με τo αντικείμενο, όχι μόνο της έννοιας των Δομών ΔΑΣΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ, που σαν ενδιάμεσοι φορείς έχουν σαν κεντρικό στόχο την σύνδεση των ΑΕΙ-ΤΕΙ με την αγορά εργασίας, αλλά και με την συγκεκριμένη ΔΑΣΤΑ των ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε επίπεδο δομών, εντοπιότητας, περιοχής, αλλά και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Παράλληλα, σαν Ταυτότητα θα πρέπει να διαθέτει ξεκάθαρη εικόνα, υψηλή αυτόνομη αναγνωρισιμότητα, αναμνησιμότητα του μηνύματος, να ξεχωρίζει σε σχέση με τις άλλες παρόμοιες Ταυτότητες, ενώ τέλος να έχει εικαστική αυτοπειθαρχία και ευελιξία παραγωγής και επέκτασης της.
 2. Η Μελέτη-Σχεδιασμός-Εκτύπωση και παράδοση Εντύπων (έντυπο υλικό), με σκοπό όχι μόνο την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων κοινών (Φοιτητές, Επιχειρήσεις, κτλ), αλλά και την προσπάθεια εμπλοκής-συμμετοχής στις Δομές της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Το Έντυπο αυτό υλικό, θα πρέπει, με επεξηγηματικό ύφος, να ενημερώσει όλα τα εμπλεκόμενα κοινά και κυρίως τους Φοιτητές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σχετικά με τη Δομή ΔΑΣΤΑ, τις υποκείμενες δομές, τις βασικές υποδομές-γραφεία, τις δυνατότητες οι οποίες δημιουργούνται και παρέχονται στους Φοιτητές από τη λειτουργία της Δομής.
 3.  Η Μελέτη-Σχεδίαση-Εκτύπωση και παράδοση Folder ενημέρωσης. Τα Folder αυτά θα χρησιμοποιηθούν σε ενέργειες διάχυσης ενημέρωσης της ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Οι συμμετέχοντες θα δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου, όπως αυτά ορίζονται στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της παρούσας, ειδάλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι αναλυτικές προδιαγραφές των παραπάνω ζητουμένων, αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.400,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 9/5/2012.  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λ. Συγγρού 56,11742, Αθήνα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λ. Συγγρού 56, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 10:00 έως τις 16:00 (τηλ. 210 9250280 (εσωτ. 265), fax: 210 9250290 και email: papadimitriou@teiion.gr) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών (υπεύθυνος επικοινωνίας: Παπαδημητρίου Χρήστος). Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 18/5/2012.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 και ώρα 14:00, προκειμένου να ευρίσκονται στον τόπο διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή Δευτέρα 28/5/2012.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λ. Συγγρού 56,11742, Αθήνα,.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία :

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΑΣΤΑ»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού 28/5/2012

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει ενός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.

β) Φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου.

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου.

- Συνοπτικές Πληροφορίες και Κύκλο εργασιών των δυο τελευταίων ετών του Υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με τα χαρακτηριστικά-δυνατότητες του υποψηφίου αναδόχου σε σχέση με τα ζητούμενα.

- Αντίγραφο Πιστοποιητικού/ών που αποδεικνύουν ότι η εταιρία υπάγεται σε πιστοποιημένη διαχείριση ποιοτικού ελέγχου.

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.

ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( € ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Μόνο όσες εταιρίες διαθέτουν τα παραπάνω θα αξιολογηθούν στο 2ο στάδιο.

Στο 2ο στάδιο, θα αξιολογηθούν τα ζητούμενα σε Τεχνικό επίπεδο (Τεχνική Προσφορά), το οποίο βαθμολογείται με το 90% της συνολικής βαθμολογίας σε μονάδες, με άριστα το 100. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετασθεί η δημιουργικότητα των εικαστικών, η διεισδυτικότητα των μηνυμάτων και η ευελιξία-επεκτασιμότητα της συνολικής πρότασης σε σχέση πάντα με τους στόχους-προδιαγραφές και εμπλεκόμενα κοινά που έχουν τεθεί.

Το 3ο στάδιο αφορά αποκλειστικά και μόνο την Οικονομική προσφορά που έχει κατατεθεί από κάθε υποψήφιο και βαθμολογείται με 10% της συνολικής βαθμολογίας. Ο Τύπος αξιολόγησης της Οικ. Προσφοράς είναι: Συντελεστής αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς = Φθηνότερη Οικονομική Προσφορά / Οικονομική Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου.

Ο τελικός Τύπος αξιολόγησης-εξαγωγής βαθμολογίας είναι: Συνολική βαθμολογία = 0,90 Χ Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς + 0,10 Χ Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς.

Σημειώνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές Οικονομικές Προσφορές με μηδενική τιμή, όπως επίσης και εκείνες που προτείνουν συνολική τιμή χαμηλότερη από το 90% του τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών - Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης του ενημερωτικού υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η παράδοση του συνόλου του υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) θα γίνει το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του υλικού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο αποστολής που θα υποδειχθεί από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

 • ·Έκδοση Τιμολογίου και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή του υλικού.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών, μετά από σχετική εισήγηση και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αναλυτικές Προδιαγραφές Βασικής Ταυτότητας & Ενημερωτικού Υλικού

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

 • ·Μελέτη-Σχεδίαση και παράδοση   Βασικής ταυτότητας ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε ηλεκτρονικό αρχείο που θα περιλαμβάνει:

-Λογότυπο

-Κύριο Μήνυμα (slogan)

-Λογότυπα Επιμέρους Δομών

-Βασικές Εφαρμογές (Κάρτα)

1

2

 • ·Μελέτη-Σχεδίαση-Εκτύπωση και παράδοση Δίφυλλων Ενημερωτικών Εντύπων 4χρωμων, σε χαρτί νelvet 180γρ. και σε διάσταση Α4.

5.000 τεμάχια

3

 • ·Μελέτη-Σχεδίαση-Εκτύπωση και παράδοση Folder με ‘’αυτί’’ 4χρωμων, σε χαρτί ill. 280γρ. και σε διάσταση Α4.

500 τεμάχια


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας 1. Οικονομική Προσφορά

ΒΑΣΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΑΣΤΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Ηλεκτρονικό Αρχείο Βασικής Ταυτότητας

1

Χ €

Χ €

2.

Μελέτη-Σχεδίαση-Εκτύπωση και παράδοση Δίφυλλων Ενημερωτικών Εντύπων 4χρωμων, σε χαρτί νelvet 180γρ. και σε διάσταση Α4.

5.000 τεμάχια

Χ €

Χ €

3.

Μελέτη-Σχεδίαση-Εκτύπωση και παράδοση Folder με ‘’αυτί’’ 4χρωμων, σε χαρτί ill. 280γρ. και σε διάσταση Α4.

500 τεμάχια

Χ €

Χ €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

5.203,25 €

Φ.Π.Α. 23%

1.196,75 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

6.400,00 €