ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει οκτώ (8) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 01 με τίτλο «Οδικός Χάρτης για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» της Πράξης «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»  και Κωδ. ΟΠΣ 365365 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το συγκεκριμένο Υποέργο έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ενός Οδικού Χάρτη, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία, υιοθετώντας επιπλέον, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινες διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων προσκαλεί προς υποβολή πρότασης:

 1. Μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ή μέλη Ε.Π. / Δ.Ε.Π. άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων )
 2. Διοικητικά Στελέχη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ/  ΡΟΛΟΣ*

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ

(i)  ΜΕΛΗ Ε.Π. / Δ.Ε.Π.

Καθηγητής

2 μήνες

3.000,00 €

Καθηγητής

2 μήνες

3.000,00 €

Αναπληρωτής Καθηγητής

2 μήνες

2.500,00 €

Επίκουρος  Καθηγητής

2 μήνες

2.500,00 €

Επίκουρος  Καθηγητής

2 μήνες

2.500,00 €

(ii)  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Διοικητικό Προσωπικό

2 μήνες

2.100,60

Διοικητικό Προσωπικό

2 μήνες

2.100,60

Διοικητικό Προσωπικό

2 μήνες

2.100,60

 

Παραδοτεά Υποέργου: 


Π1. « Οδικός Χάρτης για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στον οποίο θα περιλαμβάνεται και Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης προς υποβολή στην Πρόσκληση 56 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»». 

Φυσικό Αντικείμενο:

Το φυσικό αντικείμενο που θα κληθούν να υλοποιήσουν οι παραπάνω δυο κατηγορίες στελεχών ενδεικτικά είναι:

 1. Μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ή μέλη Ε.Π. / Δ.Ε.Π. άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων :
 • Αποτύπωση των υπαρχόντων υποδομών ΤΠΕ  – (λειτουργικές μονάδες και διαδικασίες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που συσχετίζονται με την Πράξη)
 • Αποτύπωση των υποδομών ΤΠΕ που προβλέπονται από τα τρέχοντα έργα του  ΕΣΠΑ  – (λειτουργικές μονάδες και διαδικασίες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που συσχετίζονται με την Πράξη)
 • Αποτύπωση της λειτουργίας του παραρτήματος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο 
 • Αποτύπωση της λειτουργίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά και των σχετικών διαδικασιών
 • Αποτύπωση της λειτουργίας του παραρτήματος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα 
 • Σχέδιο SWOT ανάλυσης για το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
 • Απαιτούμενες θεσμικές προσαρμογές
 • Οργανωτική Δομή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και αποτύπωση όλων των τυποποιήσεων και διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία του 

 1. Διοικητικά Στελέχη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων:

Αποτύπωση όλων των διαδικασιών υποστήριξης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Αθήνα και σχολιασμός τους 

Αποτύπωση όλων των διαδικασιών υποστήριξης της Διοίκησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Κεφαλλονιά και  σχολιασμός τους

Αποτύπωση της λειτουργίας του παραρτήματος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα (χώροι – εξοπλισμοί – Ε.Π, Δ.Π) και σχολιασμός των σχετικών διαδικασιών 

 

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(i) Μέλη Ε.Π. / Δ.Ε.Π

Εμπειρία από άσκηση διοίκησης σε ΑΕΙ.

Επιθυμητό προσόν αποτελεί και η εμπειρία σε ζητήματα οργανωτικής και λειτουργικής βελτίωσης διαδικασιών διοίκησης ΑΕΙ.

(ii) Διοικητικά Στελέχη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Επαρκής διοικητική εμπειρία στο ΤΕΙ Ιονίων νήσων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-14:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 2429/07-09-2012) για την Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», από 07/09/2012 έως και 21/09/2012 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42  Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο πρότασης.
 • Βιογραφικό σημείωμα.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

 

Το έγγραφο της αίτησης σε pdf

pdf.thumbnail