ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ με τίτλο

«Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδες (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα)»

στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» -

Δ.25: «Φοιτητική ζωή σε ένα πολυνησιωτικό ίδρυμα. Ο φοιτητής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

 


Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:

 

pdf.thumbnail


  1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/88.
  3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.
  5. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.].
  6. Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
  7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α’173/ 30-09-2010] «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989».
  8. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).
  9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

10. Η με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την  αριθμ. 104350/Ε5 (ΦΕΚ 312/13-09-11  τ.ΥEΘ)   απόφαση της ίδιας Υπουργού.

11. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό.

12. Την με αριθ. πρωτ. 12032/ 08-07-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 17794/ 24-10-2011 Απόφαση, και με Κωδικό ΟΠΣ : 352400.

13. Η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κωδικό ΣΑ: Ε2458 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580061, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12032/8-7-2011 απόφαση ένταξης και στην υπ’ αριθ. 17794/24-10-11 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ως άνω πράξης.

14. Την µε αριθ. 30 / 19-09-2012 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, με τίτλο «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) & Έξοδα Φιλοξενίας για Ημερίδες (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα)», προϋπολογισμού δαπάνης δυο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών  ευρώ (2.583,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές με τίτλο «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδες (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.583,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών τροφοδοσίας (Catering) για ημερίδες στα πλαίσια της πρότασης Δ.25 «Φοιτητική ζωή σε ένα πολυνησιωτικό ίδρυμα. Ο φοιτητής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», σύμφωνα με τα εξής τμήματα:

Α) ΤΜΗΜΑ: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδα Κεφαλονιάς»

Β) ΤΜΗΜΑ: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδα Ζακύνθου»

Γ) ΤΜΗΜΑ: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδα Λευκάδας»

Οι συμμετέχοντες δύναται να υποβάλλουν προσφορά τόσο για το σύνολο του έργου, όσο και για τμήματα αυτού. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά για τμήμα ή τμήματα του έργου, δύναται να υποβάλλουν ξεχωριστή προσφορά για κάθε τμήμα του έργου (σε ξεχωριστό φάκελο), έτσι όπως ορίζονται αυτά στο Παράρτημα της παρούσας, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ολόκληρου του έργου ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (2.583,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα ως εξής:

Α) ΤΜΗΜΑ: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδα Κεφαλονιάς» : 861,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Β) ΤΜΗΜΑ: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδα Ζακύνθου» : 861,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Γ) ΤΜΗΜΑ: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδα Λευκάδας» : 861,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 19/09/2012.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Αθήνα, Τ.Κ. 11742, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  Προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από την Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη– Τ.Κ. 28100 – Αργοστόλι - Κεφαλονιά τηλ. 26710-25820 & 26710-25922, fax: 26710-25923 και email: dioikisi@teiion.gr) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από την Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη – Τ.Κ. 28100 – Αργοστόλι – Κεφαλονιά (υπεύθυνη επικοινωνίας κα Νεοφύτου Σοφία). Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 24/09/2012.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 12:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ) (Δ.25)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού 28/09/2012

Η προσφορά θα περιέχει όλα τα παρακάτω στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Θα δηλώνεται υπεύθυνα και σαφώς στο έντυπο της προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει ενός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ και κατ’ άτομο θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς (συνολική και τιμή μονάδος ανά άτομο) θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( € ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ή στο χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Σε αυτό το σημείο ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του ότι η προμήθεια των προϊόντων/ υπηρεσιών αφορά 140 άτομα για κάθε ημερίδα. Επιπρόσθετα, για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά άτομο.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης και πραγματοποίησης των απαιτούμενων Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδες ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα).

Η παράδοση των προϊόντων και η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνεται μετά από σχετική παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της εκάστοτε ημερίδας.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα).

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

  • Έκδοση  Τ.Π.-Δ.Α. και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών και σύμφωνα με τις τιμές μονάδος της προσφοράς του Αναδόχου.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προδιαγραφές Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδες (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα)»

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα τροφοδοσίας (Catering) για τις ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα, λαμβάνοντας υπόψη και τις Προδιαγραφές που ακολουθούν.

Σε αυτό το σημείο ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του ότι η προμήθεια των προϊόντων αφορά 140 άτομα ανά ημερίδα. Επιπρόσθετα, για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά άτομο.

Α) ΤΜΗΜΑ: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδα Κεφαλονιάς»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΔ/ΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ANA ATOMO/ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Προσφερόμενα προϊόντα:

- Καφές φίλτρου,

- κουλουράκια, βουτήματα,

- νερό εμφιαλωμένο,

- χυμός πορτοκάλι, χυμός ανάμικτος,

- αναψυκτικά

- τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, σπανακοπιτάκια, σαντουϊτσάκια (μπόμπες)

- ποτήρια, χαρτοπετσέτες, πάγος

140 ATOMA

5,00

700,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

700,00 €

Φ.Π.Α. 23%

161,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

861,00 €


Β) ΤΜΗΜΑ: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδα Ζακύνθου»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΔ/ΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ANA ATOMO/ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Προσφερόμενα προϊόντα:

- Καφές φίλτρου,

- κουλουράκια, βουτήματα,

- νερό εμφιαλωμένο,

- χυμός πορτοκάλι, χυμός ανάμικτος,

- αναψυκτικά

- τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, σπανακοπιτάκια, σαντουϊτσάκια (μπόμπες)

- ποτήρια, χαρτοπετσέτες, πάγος

140 ATOMA

5,00

700,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

700,00 €

Φ.Π.Α. 23%

161,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

861,00 €

Γ) ΤΜΗΜΑ: «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (Catering) για Ημερίδα Λευκάδας»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΔ/ΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ANA ATOMO/ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Προσφερόμενα προϊόντα:

- Καφές φίλτρου,

- κουλουράκια, βουτήματα,

- νερό εμφιαλωμένο,

- χυμός πορτοκάλι, χυμός ανάμικτος,

- αναψυκτικά

- τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, σπανακοπιτάκια, σαντουϊτσάκια (μπόμπες)

- ποτήρια, χαρτοπετσέτες, πάγος

140 ATOMA

5,00

700,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

700,00 €

Φ.Π.Α. 23%

161,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

861,00 €

                              
espa_new