Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης - Οργάνωσης Υποδομών και Λειτουργίας Εικονικού Περιβάλλοντος Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Λοιπών Λειτουργιών»

 

 

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων – Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης - Οργάνωσης Υποδομών και Λειτουργίας Εικονικού Περιβάλλοντος Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Λοιπών Λειτουργιών» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 284.552,85 € χωρίς ΦΠΑ (350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο : «Διαμόρφωση και οργάνωση ηλεκτρονικών υποδομών για την υποστήριξη εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας» της Πράξης με τίτλο : «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και με κωδ. MIS : 352400, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι στις 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 μ.μ.. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί κατάλογο με τα πλήρη στοιχεία επωνυμίας και επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου που παρέλαβε τα τεύχη. Στον κατάλογο αυτό σημειώνεται και η σχετική ημερομηνία παραλαβής. Για όσους παραλάβουν το τεύχος από τον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο θα μπορούν να μας αποστείλουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ώστε να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη, οι οποίες σε οποιαδήποτε περίπτωση θα αναρτώνται και στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Ακολουθούν τα τεύχη της Διακήρυξης.

 

 

 

 

01. Περίληψη Ανοικτού_Υ01

02. Διακήρυξη Ανοιχτού

03. Παράρτημα Α' Γενικής-Ειδικής Υποχρ.                                                                                    Ανακοίνωση κλήρωσης

04. Παραρτήματα_ Β', Γ'

05. Παράρτημα Δ' Σχέδιο Σύμβασης                                                                                            Πινάκες Συμμόρφωσης

06. Λοιπά Παράρτηματα_ Ε', ΣΤ', Ζ

 

 

espa_new