ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως «Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 “Development of an Environmental-Meteorological Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy”, ακρωνύμιο “DEMSNIISI”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους».

 

 

το αρχείο της πρόσκλησης σε μορφή pdf  pdf.thumbnail

 

το έντυπο υποβολής πρότασης σε μορφή doc doc-icon

 

                                                           INTERREG_LOGO INTERREG_LOGO_2