Διευκρινήσεις για υποψηφίους προμηθευτές στο πλαίσιο του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών (Toner) της Πράξης “Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας

 


Κατόπιν σχετικού αιτήματος διευκρινήσεων Υποψηφίου Αναδόχου στα πλαίσια του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών (Toner) (Αρ. Πρωτ. : 17/ 08-01-2013) διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

Α) Αναφορικά με τον χρόνο πληρωμής, αυτός δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς καθώς :

1ον θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή (σελ. 6 της προκήρυξης), η οποία αφού ελέγξει τα παραληφθέντα είδη, θα συντάξει και θα υπογράψει το πρωτόκολλο ποιοτικής ποσοτικής παραλαβής των ειδών,

2ον όπως αναφέρεται στη σελίδα 3 της προκήρυξης, η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Ως εκ τούτου προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής από το φορέα χρηματοδότησης, πριν από την οποία η Αναθέτουσα Αρχή δεν θεωρείται υπερήμερη ως προς την εξόφληση των κατά περίπτωση παραστατικών.

Β) Αναφορικά με τις κρατήσεις που βαρύνουν τον Υποψήφιο Ανάδοχο και παρακρατούνται αυτομάτως από την Αναθέτουσα Αρχή αυτές είναι ο φόρος προμηθευτών 4% για Δ.Α.-Τιμ. και 8% για Τ.Π.Υ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ) Αναφορικά με τα προς προμήθεια υλικά και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της Προκήρυξης, τα είδη που ζητούνται αφορούν γνήσια αναλώσιμα. Κατ’ εξαίρεση για τα υλικά τα οποία δεν διατίθενται πλέον στο εμπόριο λόγω παλαιότητας, δύναται να γίνει προσφορά από συμβατικά προϊόντα προς αντικατάστασή τους.