ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Υλικού Δημοσιότητας και Συναφών Υπηρεσιών»

στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»


 

 

 

το αρχείο της διακήρυξης σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο της διακήρυξης σε μορφή pdf pdf.thumbnail

 

 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:

1.Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
2.Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/88.
3.Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
4.Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ΄ και 2 παρ. 12.
5.Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.].
6.Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
7.Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α’173/ 30-09-2010] «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989».
8.Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/04.09.2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010).
9.Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
10.Η με αριθμ. 33617/Ε5/23-03-2010 ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την  αριθμ. 104350/Ε5 (ΦΕΚ 312/13-09-11  τ.ΥEΘ)   απόφαση της ίδιας Υπουργού.
11.Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό.
12.Την με αριθ. πρωτ. 12032/ 08-07-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ. 17794/ 24-10-2011, 13191/20-08-2012 και 21064/14-12-2012 Αποφάσεις, και με Κωδικό ΟΠΣ : 352400.
13.Η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κωδικό ΣΑ: Ε2458 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ24580061, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12032/8-7-2011 απόφαση ένταξης της ως άνω πράξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
14.Την µε αριθ. 05/ 06-02-2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, προμήθειας «Υλικού Δημοσιότητας και Συναφών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού δαπάνης έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (11.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Υλικού Δημοσιότητας και Συναφών Υπηρεσιών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 11.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υλικού δημοσιότητας και συναφών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν εργασίες σχεδιασμού μακετών διαφημιστικού υλικού (πχ. Αφίσες, προσκλήσεις, κλπ.) και προμήθεια του προαναφερόμενου υλικού σε ποσότητες που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι οι ποσότητες που αναφέρονται στους πίνακες του παραρτήματος είναι ενδεικτικές. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει επιπλέον εργασίες δημιουργίας υλικού και εκτύπωσης επιπλέον τεμαχίων, σύμφωνα με την προσφερόμενη ανά τεμάχιο τιμή του Αναδόχου.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου. Τυχόν υποβολή προσφοράς για τμήμα ή τμήματα του έργου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (11.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 19/02/2013.


ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 6η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Αθήνα, Τ.Κ. 11742, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  Προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ. 210 9211120 (εσωτ.: 278 & 296) , fax: 210-9250297 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.teiion.gr. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από το στέλεχος Επικοινωνιακής Λειτουργίας της Πράξης [υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Κούτσης Αθανάσιος, τηλ. 210 9211120 (εσωτ.:289)]. Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 28/02/2013.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος σύμφωνα με το νόμο 3688/2008 υποχρεούται να εφαρμόζει τις απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ Α.Ε., όπως έχει καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Ν. 3688/2008).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα μέχρι την Τετάρτη 06/03/2013 και ώρα 12:00 μ.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00 μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 06/03/2013

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι:

Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει ενός δέκα (10) ημερών:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι.

Στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς είναι απαραίτητη η κατάθεση δείγματος σχετικής δημιουργικής εργασίας (λ.χ. αφίσας), καθώς και δείγμα των προτεινόμενων ποιοτήτων χάρτου και λοιπών υλικών.

ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( € ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως τόπος παράδοσης των προς προμήθεια υπηρεσιών και υλικών διαφημιστικού τύπου ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η παράδοση των ανωτέρω θα γίνεται μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν παραγγελίας από την Αναθέτουσα Αρχή για τμηματική παράδοση αυτών. Η παραγγελία (δημιουργία και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού) θα πρέπει να εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Με την οριστική παράδοση της εκάστοτε παραγγελίας είναι απαραίτητη και η παράδοση του ψηφιακού αρχείου της μακέτας (δημιουργικό).

Κατά την εκάστοτε παραγγελία για το δημιουργικό σκέλος του διαφημιστικού υλικού (σχεδιασμός μακέτας, πχ. αφίσας, πρόσκλησης, κ.ο.κ.) η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει οδηγίες στον Ανάδοχο και διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης αυτών έως ότου παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής:

  • Στην περίπτωση της εφάπαξ προμήθειας όλων των υλικών με την έκδοση  Τ.Π.-Δ.Α. ή/και Τ.Π.Υ. και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών. Εναλλακτικά,
  • Στην περίπτωση της τμηματικής προμήθειας υλικών με την έκδοση  Τ.Π.-Δ.Α. ή/και Τ.Π.Υ. ύψους αντίστοιχου με την εκάστοτε παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις τιμές μονάδος της προσφοράς του Αναδόχου, και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών της εκάστοτε παραγγελίας.

Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλα τα ψηφιακά μέσα/ αρχεία που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια της παρούσης αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που υπόκειται σε όλους τους νόμιμους όρους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση ή φύλαξη ή διασπορά του υλικού αυτού με οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο (όπως δημοσίευση ή διάθεση των αρχείων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή έμμεση ή άμεση διάθεσή τους προς οποιονδήποτε τρίτο).

Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Προδιαγραφές Υλικού Δημοσιότητας και Συναφών Υπηρεσιών

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει το υλικό και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, λαμβάνοντας υπόψη τον κάτωθι πίνακα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Στο σημείο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής: 

  • Οι ποσότητες που αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες είναι ενδεικτικές. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει επιπλέον εργασίες δημιουργίας υλικού και εκτύπωσης επιπλέον τεμαχίων, σύμφωνα με την προσφερόμενη ανά τεμάχιο τιμή του Αναδόχου.
  • Στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς είναι απαραίτητη η κατάθεση δείγματος σχετικής δημιουργικής εργασίας (λ.χ. αφίσας), καθώς και δείγμα των προτεινόμενων ποιοτήτων χάρτου και λοιπών υλικών.
  • Με την οριστική παράδοση της εκάστοτε παραγγελίας είναι απαραίτητη και η παράδοση του ψηφιακού αρχείου της μακέτας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Εκτύπωση αφισών διάστασης Α3, μίας όψεως, σε χαρτί βέλβετ ή ιλουστρασιόν 100 γρ.

50 x 15

2.

Εκτύπωση αφισών διάστασης 80 x 45 εκατ., μίας όψεως, σε χαρτί βέλβετ ή ιλουστρασιόν 100 γρ.

30 x 15

3.

Εκτύπωση προσκλήσεων διάστασης 19 x 9,50 εκατ., μίας όψεως, σε χαρτί velvet 300 γρ.

100 x 3

4.

Εκτύπωση δίπτυχων προσκλήσεων διάστασης (σε ανάπτυγμα) 19x19 εκατ. σε χαρτί velvet 250 γρ.

100 x 2

5.

Απλοί φάκελοι προσκλήσεων διάστασης 23 x 11,50 εκατ., με εκτύπωση λογοτύπων

100 x 3

6.

Εκτύπωση τριπτύχων φυλλαδίων διάστασης Α4, δύο όψεων, σε χαρτί βέλβετ 135 γρ.

100 x 5

7.

Εκτύπωση δίπτυχων φυλλαδίων διάστασης (σε ανάπτυγμα) από 44x24 εκατ. έως Α4, διπλής όψεως, σε χαρτί velvet 200 γρ.

100 x 2

8.

Εκτύπωση banner από πλαστικό τύπου μουσαμά, με μεταλλικό μηχανισμό roll-up και αυτοστήρικτο, διάστασης 200 x 85 εκατ.

8

9.

Εκτύπωση πανό από πλαστικό τύπου μουσαμά, με συρραφή σωλήνα πρόσδεσης πάνω και κάτω, διάστασης 200 x 160 εκατ.

4

10.

Εκτύπωση αυτοκόλλητων με τίτλους, εικαστικά ή/και λογότυπα δράσεων, διάστασης από Α5 έως Α4

40 x 5

11.

Πλαστικοί διαφανείς ή χρωματιστοί φάκελοι με κουμπί, διάστασης Α4 ή Α5 με εκτύπωση τίτλων, εικαστικών ή/και λογοτύπων δράσεων

40 x 5

12.

Στυλό με εκτύπωση τίτλων, εικαστικών ή/και λογοτύπων δράσεων

40 x 5

13.

Παραγωγή και εκτύπωση μπλοκ σημειώσεων 50 φύλλων, χωρίς εξώφυλλο, διάστασης Α4 ή Α5, με εκτύπωση τίτλων, εικαστικών ή/και λογοτύπων δράσεων

40 x 5

14.

CD-ROM με εκτύπωση τίτλων, εικαστικών ή/και λογοτύπων δράσεων

100 x 2

15.

Εκτύπωση εξωφύλλων για πλαστική θήκη CD-ROM με τίτλους, εικαστικά ή/και λογότυπα δράσεων σε χαρτί velvet 300 γρ.

100 x 2

16.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για αφίσα, με ανεύρεση και επεξεργασία φωτογραφιών εάν απαιτηθεί

12

17.

Δημιουργία ηλεκτρονικής πρόσκλησης ή διαφημιστικού banner για ανάρτηση ή/και διαμοιρασμό στο Διαδίκτυο

2

18.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για απλή πρόσκληση με κείμενο και λογότυπα

3

19.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για δίπτυχη πρόσκληση διάστασης (σε ανάπτυγμα) 19x19 εκατ. με κείμενο και λογότυπα

3

20.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για τρίπτυχο φυλλάδιο διάστασης Α4 (σε ανάπτυγμα) διπλής όψεως, με ανεύρεση και επεξεργασία φωτογραφιών εάν απαιτηθεί

5

21.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για δίπτυχο φυλλάδιο, διάστασης (σε ανάπτυγμα) από 44x24 εκατ. έως Α4, διπλής όψεως, με ανεύρεση και επεξεργασία φωτογραφιών εάν απαιτηθεί

2

22.

Προσαρμογή στοιχείων των αφισών σε μορφή banner ή πανό

10

23.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για διαφημιστική καταχώριση σε εφημερίδες, με ανεύρεση και επεξεργασία φωτογραφιών εάν απαιτηθεί

1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας 1. Οικονομική Προσφορά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.

Εκτύπωση αφισών διάστασης Α3, μίας όψεως, σε χαρτί βέλβετ ή ιλουστρασιόν 100 γρ.

50 x 15

1,00 €

750,00 €

2.

Εκτύπωση αφισών διάστασης 80 x 45 εκατ., μίας όψεως, σε χαρτί βέλβετ ή ιλουστρασιόν 100 γρ.

30 x 15

1,60 €

720,00 €

3.

Εκτύπωση προσκλήσεων διάστασης 19 x 9,50 εκατ., μίας όψεως, σε χαρτί velvet 300 γρ.

100 x 3

0,60 €

180,00 €

4.

Εκτύπωση δίπτυχων προσκλήσεων διάστασης (σε ανάπτυγμα) 19x19 εκατ. σε χαρτί velvet 250 γρ.

100 x 2

0,70 €

140,00 €

5.

Απλοί φάκελοι προσκλήσεων διάστασης 23 x 11,50 εκατ., με εκτύπωση λογοτύπων

100 x 3

0,60 €

180,00 €

6.

Εκτύπωση τριπτύχων φυλλαδίων διάστασης Α4, δύο όψεων, σε χαρτί βέλβετ 135 γρ.

100 x 5

0,70 €

350,00 €

7.

Εκτύπωση δίπτυχων φυλλαδίων διάστασης (σε ανάπτυγμα) από 44x24 εκατ. έως Α4, διπλής όψεως, σε χαρτί velvet 200 γρ.

100 x 2

1,00 €

200,00 €

8.

Εκτύπωση banner από πλαστικό τύπου μουσαμά, με μεταλλικό μηχανισμό roll-up και αυτοστήρικτο, διάστασης 200 x 85 εκατ.

8

150,00 €

1.200,00 €

9.

Εκτύπωση πανό από πλαστικό τύπου μουσαμά, με συρραφή σωλήνα πρόσδεσης πάνω και κάτω, διάστασης 200 x 160 εκατ.

4

50,00 €

200,00 €

10.

Εκτύπωση αυτοκόλλητων με τίτλους, εικαστικά ή/και λογότυπα δράσεων, διάστασης από Α5 έως Α4

40 x 5

0,80 €

160,00 €

11.

Πλαστικοί διαφανείς ή χρωματιστοί φάκελοι με κουμπί, διάστασης Α4 ή Α5 με εκτύπωση τίτλων, εικαστικών ή/και λογοτύπων δράσεων

40 x 5

2,50 €

500,00 €

12.

Στυλό με εκτύπωση τίτλων, εικαστικών ή/και λογοτύπων δράσεων

40 x 5

2,50 €

500,00 €

13.

Παραγωγή και εκτύπωση μπλοκ σημειώσεων 50 φύλλων, χωρίς εξώφυλλο, διάστασης Α4 ή Α5, με εκτύπωση τίτλων, εικαστικών ή/και λογοτύπων δράσεων

40 x 5

4,00 €

800,00 €

14.

CD-ROM με εκτύπωση τίτλων, εικαστικών ή/και λογοτύπων δράσεων

100 x 2

1,50 €

300,00 €

15.

Εκτύπωση εξωφύλλων για πλαστική θήκη CD-ROM με τίτλους, εικαστικά ή/και λογότυπα δράσεων σε χαρτί velvet 300 γρ.

100 x 2

0,50 €

100,00 €

16.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για αφίσα, με ανεύρεση και επεξεργασία φωτογραφιών εάν απαιτηθεί

12

120,00 €

1.440,00 €

17.

Δημιουργία ηλεκτρονικής πρόσκλησης ή διαφημιστικού banner για ανάρτηση ή/και διαμοιρασμό στο Διαδίκτυο

2

50,00 €

100,00 €

18.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για απλή πρόσκληση με κείμενο και λογότυπα

3

50,00 €

150,00 €

19.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για δίπτυχη πρόσκληση διάστασης (σε ανάπτυγμα) 19x19 εκατ. με κείμενο και λογότυπα

3

60,00 €

180,00 €

20.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για τρίπτυχο φυλλάδιο διάστασης Α4 (σε ανάπτυγμα) διπλής όψεως, με ανεύρεση και επεξεργασία φωτογραφιών εάν απαιτηθεί

5

150,00 €

750,00 €

21.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για δίπτυχο φυλλάδιο, διάστασης (σε ανάπτυγμα) από 44x24 εκατ. έως Α4, διπλής όψεως, με ανεύρεση και επεξεργασία φωτογραφιών εάν απαιτηθεί

2

120,00 €

240,00 €

22.

Προσαρμογή στοιχείων των αφισών σε μορφή banner ή πανό

10

19,09 €

190,89 €

23.

Δημιουργία/επιμέλεια μακέτας για διαφημιστική καταχώριση σε εφημερίδες, με ανεύρεση και επεξεργασία φωτογραφιών εάν απαιτηθεί

1

100,00 €

100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. έως

9.430,89 €

Φ.Π.Α. 23%

2.169,11 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

11.600,00 €

 

 

espa_new