ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ

                                                                   

 

 

                                                                                         Η διακήρυξη σε  pdf pdf.thumbnail

 

 


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων, μετά από την υπ' αριθμόν 8/27-02-2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου του Παραρτήματος Ζακύνθου του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων προς εξυπηρέτηση των φοιτητών και των εργαζομένων (Διοικητικό και Εκπαιδευτικό προσωπικό).

Το  μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των #2.000,00# € (δύο χιλιάδες ευρώ) ετησίως.

 •  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων - Τμήμα

Οικονομικών Υποθέσεων - Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, 4ος Όροφος - Τηλ.:

2109250292, Fax: 2109250290

 • Είδος Σύμβασης: Μίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο.
 • Συνολικός Προϋπολογισμός Μίσθωσης:
 • Διάρκεια Μισθωτηρίου: Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τριετής αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, με δυνατότητα το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να παρατείνει την ισχύ του συμφωνητικού για ένα (1) ακόμα έτος.
 • Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
 • Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί καθώς και τα φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες του χώρου).
 • Ο διαγωνισμός θα γίνει: την 26 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο γραφείό του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας (Παναγούλα)
 • Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Παρασκευή 26/04/2013, Ώρα 12:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στην γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας (Παναγούλα) τις εργάσιμες μέρες από 08.00 π.μ. μέχρι 14.30 μ.μ.

Προθεσμία για την παραλαβή των Τευχών Διακήρυξης: Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας (Παναγούλα) τις εργάσιμες μέρες από 08.00 π.μ. μέχρι 14.30 μ.μ. Καθώς επίσης και από το διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.teiion.gr

Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (έως 20/04/13).

 • Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά: Ελληνική
 • Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.
 • Πρόσωπα που επιτρέπονται να παραβρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες ή αντιπρόσωπος τους με παραστατικό εκπροσώπησης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Καθηγητής

Ναπολέων Μαραβέγια