ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», Η ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. - ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 423523)

η αίτηση σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών / Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη δράσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης Πράξης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση : Εξωτερικός Συνεργάτης)

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Απόφοιτος του ΕΜΠ ή των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Xώρας ή ισότιμης Πολυτεχνικής Σχολής του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το ΔΟΑΤΑΠ
 2. Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 3. 5ετής επαγγελματική προϋπηρεσία και εμπειρία σε Κοινοτικά έργα / έργα ΕΣΠΑ.
 4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 5. Γνώση χρήσης Η/Υ (MS-Office, Internet).
 6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Αντικείμενα του έργου: Διαχείριση και παρακολούθηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του Έργου. Παρακολούθηση δαπανών βάσει πίνακα επιλέξιμων δαπανών της διαχειριστικής αρχής. Χρήση ΟΠΣ (ΤΔΠ, Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης). Συμμετοχή στις δράσεις Πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης- διοργάνωση ημερίδας

Διάρκεια σύμβασης: Έως 30/09/2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση της Πράξης.

Ποσό σύμβασης: Έως του ποσού των € 12.888,88 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά μια αίτηση/πρόταση καθώς και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ώρες γραφείου: καθημερινά 9:00-14:00) σε φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 1588/17-06-2013) για την Πράξη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» από 17/6/2013 έως και 01/07/2013 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων / Διοικούσα Επιτροπή

Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών

Λεωφ. Συγγρού 56

117 42 Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο πρότασης.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με

 1. Υποβολή των σχετικών συμβάσεων που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας που απαιτείται
 2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναφέρεται η διάρκεια της ασφάλισης
 3. Υπεύθυνη δήλωση χωριστή από την αίτηση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα αντίγραφα των συμβάσεων, στην περίπτωση προσκόμισης φωτοαντιγράφων, αποτελούν γνήσια αντίγραφα.
 4. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί σε φορέα του δημοσίου τομέα υποβάλει, επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα που έχει απασχοληθεί, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος της εμπειρίας

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Ο αριθμός των μηνών εμπειρίας που θα δηλώσει ο υποψήφιος υπολογίζεται είτε 1) με βάση τον αριθμό των ημερών ασφάλισης είτε

2) με βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης.

1) Υπολογισμός μηνών εμπειρίας με βάση τον αριθμό των ημερών ασφάλισης

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, για τους οποίους η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από ημέρες ασφάλισης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας διαιρώντας το σύνολο των ημερών ασφάλισης διά του 25.

.

2) Υπολογισμός μηνών εμπειρίας με βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης

Οι ασφαλισμένοι σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΙΚΑ, για τους οποίους η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της χρονικής περιόδου ασφάλισης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης από την επομένη της αντίστοιχης ημερομηνίας λήξης, ώστε να υπολογιστεί και η τελευταία ημέρα ασφάλισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:

α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, που αποδεικνύουν την εμπειρία τους με σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης από την επομένη της ημερομηνίας λήξης σύμφωνα με το υπόδειγμα των ασφαλισμένων στα λοιπά ταμεία πλην ΙΚΑ.

β) Αν κατά τον υπολογισμό μηνών εμπειρίας με βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης προκύπτει από διαφορετικά διαστήματα απασχόλησης (π.χ., ΟΑΕΕ και Δημόσιο) αριθμός ημερών εμπειρίας ίσος ή μεγαλύτερος του ενός μήνα, ο υποψήφιος διαιρεί τον αριθμό αυτό διά του 30 και προσθέτει το ακέραιο μόνο αποτέλεσμα στο σύνολο των μηνών απασχόλησης.

γ) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα στοιχεία του βιογραφικού που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά θα αναγράφεται ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού που αναφέρεται ο υποψήφιος.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων www.teiion.gr .

 

 

 

 

 

 


espa_new