Προκήρυξη Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού


 

η προκήρυξη σε μορφή pdf pdf.thumbnail

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:

α) του άρθρου 15 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α'), συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α').

β) του άρθρου 16 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α') και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α').

γ) του άρθρου 17 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α') όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α') και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α'). 

δ) του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α') «Διορισμός ή πρό­σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».

ε) του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α') όπως ισχύει.

στ)των άρθρων 18, 78 παρ. 3 και 6α' του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι­ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

ζ) της παρ. 2, του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/ τ.Α') «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυ­μάτων και άλλες διατάξεις».

η) του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ.Α') «Διορισμός ή πρό­σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτα­τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκ­παίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».

θ) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ­γανα».

ι) του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α') «Ίδρυση και μετονομα­σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α').

ια) του Π.Δ.103/2013 (ΦΕΚ 136τ.Α'/5-6-2013) «Μετονο­μασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων -Ίδρυση Σχολών - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων».

ιβ) του Π.Δ.119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α') «Διορισμός Αντι­προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την υπ' αριθμ. Φ11/17601/Ε5/10-02-2011 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα «Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. Τ.Ε.Ι.».
  2. Το υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06-05-2011 έγ­γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  3. Την υπ' αριθμ. 8/29-02-2012 (ΦΕΚ 1203/τ.Β'/11-4-2012) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων «Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέχρι την έκδοση οργανισμού του Ιδρύματος».
  4. Την υπ' αριθμ. 1364/7-11-2013 αίτηση εξέλιξης μέ­λους Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολόγων φυσι­κού Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
  5. Το υπ' αριθμ. 43/21-11-2013 πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
  6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φεκλ-Φ5/3734/11-11-2013 εισή­γηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
  7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Φεκλ/471/13-02-2014 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
  8. Την με αριθμ. πρωτ. 2660/30-8-2013 αυτοδίκαιη έντα­ξη μελών Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
  9. Το γεγονός ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
  10. Την υπ΄ αριθμ. Φ16/80390/Ε5 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί έγκρισης προκήρυξης μιας θέσης μέλους Ε.Π. του Τμή­ματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος T.E. του Τ.Ε.Ι. Ιο­νίων Νήσων (ΦΕΚ 702/τ.Γ΄/04-06-2014).

Αποφασίζει την προκήρυξη της κάτωθι θέσης ΕΠ:

Μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. –Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι έως 22-08-14, ημέρα Παρασκευή, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.- Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. 

Ταχ. Δ/νση : Μαριέττας Μινώτου Γιαννοπούλου - Παναγούλα ΖΑΚΥΝΘΟΣ

τηλ. : 26950 24940 -  8 fax : 26950 24949

ιστοσελίδα : http://www.teiion.gr 

Αθήνα,   03-07-2014


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ


ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ