Δ.Α.ΣΤΑ. (Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας)

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
H Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποτελεί για το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ιονίων Νήσων το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης, συντονισμού, διαχείρισης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εφαρμογής των δράσεων δικτύωσης και σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας, με πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης καθώς και με άλλα Ιδρύματα.


Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσα από την μεγιστοποίηση των συνεργειών και την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων, αναλαμβάνοντας το συντονισμό του έργου και των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Παρά την αυτόνομη διοικητική οργάνωση και λειτουργία καθενός από τα γραφεία και της Μονάδας αντίστοιχα, η γενική εποπτεία παρέχεται από τη ΔΑΣΤΑ.


Στόχοι Λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ως συντονιστικό όργανο των μονάδων «Γραφεία Διασύνδεσης», «Πρακτικής Άσκησης» και «Μονάδα Προώθησης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας» του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στοχεύει στη διασύνδεση και την εξοικείωση των σπουδαστών με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Κεντρικός στόχος δηλαδή, είναι η προσφορά στους σπουδαστές, με οργανωμένο τρόπο, της δυνατότητας γνωριμίας με το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Συγκεκριμένα οι στόχοι της καινοτόμου δομής είναι:
•    η αλληλοενημέρωση των επιμέρους μονάδων (ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΓΠΑ, ΜΚΕ)
•    η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και ενός Δικτυακού Τόπου για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση χρηστών από απόσταση.
•    στον προσδιορισμό των αναγκών και των απαιτήσεων των χρηστών των δομών αυτών και στη συνεχή ενημέρωση και παροχή κατάλληλης πληροφόρησης βάσει των αναγκών αυτών.
Οφέλη λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ


Για τους Φοιτητές - Αποφοίτους:
-    Η σύνδεση δομών (ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΓΠΑ, ΜΚΕ) διευκολύνει στην αναζήτηση και στην εύρεση της επιθυμητής προοπτικής από τους φοιτητές, οι οποίοι πραγματοποιούν την αναζήτησή τους μόνο στη συντονιστική δομή ΔΑΣΤΑ
-    Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για την πρόσβαση αυτών στην πληροφορία μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών δικτύωσης και διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων και αποφοίτων του Ιδρύματος.
-    Παρέχεται συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση για τους προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και για τους απόφοιτους που βρίσκονται στη διαδικασία εύρεσης εργασίας.

Για το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων:
-    Ικανοποίηση των στόχων του ιδρύματος σε σχέση με την απορρόφηση των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας.
-    Ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις επιθυμίες και προοπτικές των αποφοίτων του.
-    Ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου του Ιδρύματος στην τοπική κοινωνία και στην προσπάθεια αναζήτησης απασχόλησης για τους φοιτητές και αποφοίτους του.